Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

goederen gemaakt, met verklaring bij die van Maasland, daarop gedaan, dat deselve in alle opregtigheijd, ende billikheijd is gesteld, omme de goederen daarinne genomineert, bij die van Maassluys behouden ende de armen binnen haren Ring, daarvan te onderhouden: wel verstaande nogtans soo ende indien Enig merkelik different ende Verschil in de waarde van de kustingbrieven ende obligatien aldaar mede vermeld bespeurt mogte werden, dat zulx bij deselve over ende weder over sal vergoedet werde; Mitsgaders indien Eenige goederen, actiën ofte Crediten of ook Enige schulden ende Lasten desen aangaande, in de voorsz: Cavel Cedulle verswegen mogten zijn, dat deselve in tijden ende wijlen altijt zullen moeten gaan ende kommen na advenant van de vijf twee als vooren, uijtgesondert zekere Vijf Hondert Gulden, eertijts gekommen van Dirk Cornelisz. van der Hooff, die mits desen door Ernstig begeren van de Voorsz: Van der Hooff, geconsenteert zijn te zullen blijven, ten behoeve van de Heylige Geest armen van Maasland alleen, ende is mitsdesen mede geaccordeert dat de goederen, roerende en onroerende, airede bij Testamente ten behoeve van de Heijlige Geest Armen in 't gemeen gemaakt zijnde ende daar de dood nog niet tussen beijde en is gekomen, dat alsulke goederen zullen gaan ende succederen aan de Heylige Geest armen van den Dorpe, daar de makers zullen komen te sterven, alle welke Pointen ende Articulen de voorsz: Collegien Respective aldus geaccordeert hebbende, beloven, voor hen ende hare nakomelingen nu ende ten Eeuwigen Dagen Onverbrekelijk te zullen onderhouden onder den verbande van alle Regten ende Regters. Versoekende zeer ootmoedelijk aan mijn E: Mo: Heeren Staten van Holland ende Westvriesland dat dezelve gelieven desen haren accorde te approberen ende aggreeren, ten eijnde deselve als kragtig ende van goeder waarde 't allen tijde zoude mogen erkent werden, T Oirkonde zoo hebben Schepenen van den Ambagte van Maasland ten Name ende als gelastet van de Collegien Respective aldaar, beneffens den Schout van den Dorpe van Maassluys, mede uytter Name van de Collegien van denzelven Dorpe, desen met het Gemeen Ambagts ende Dorpszegelen uythangende besegeit, ende bij den Schouten ende Secretarissen onderteijkent op den derden Julij anno XVJC ende XV.

Sluiten