Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

BIJLAGE O.

In de archieven der gemeente vonden we de volgende „Lijste van de „Verpagtinge en Taxatiën van alle de Tienden gelegen onder Maasland van 't gewas van den Jaare 1746", welke „lijste" doet zien, dat de opbrengst dier tienden niet van belang ontbloot was. De verpachting had steeds op Sinte Maria Magdalena's dag

(22 Juli) plaats.

„Verpagting gedaan binnen Maasland op 22 Julij 1746.

',Schout en Geregte van Maasland als tot de verpagting van de Tienden toebehoort hebbende de stad Delft, bij den Heer Willem Gerling als Raad en Rentmeester-generaal van haar Ed: groot Mogenden Domeynen van Noort Holland, Kennemerland en Brederode in 't Suyder-kwartier geauthoriseerd".

Alle blokken, die van Delft, van de Duitsche Orde, van verschillende particulieren en van de „Erve van Sijn Mayesteyt van Groot Brittanijen", brachten op de belangrijke som van f 4412.—.

In de „Conditiën en voorwaarden", waaronder die verpachting plaats had, lezen wij: „De pagters van de voorsz. Tienden zullen nog boven haare uytgeloofde pagtpenningen gereed ten Rantzoenen moeten betalen van ieder gulden 2 st.; mitsgaders voor den Schout, Scheepenen, Secretaris ende Bode voor haar regt van ijder Blok 2 gld. 10 st.; 6 st. voor den roeper en van ijder blok 1 gld. 10 st. voor 't schrijven dezer voorwaarden en zegel.

18

Sluiten