Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. Politieke geschiedenis van Maasland.

HOOFDSTUK XI. Biadz

Grootte van het Ambacht. — Geschil over het bezit van het Ambacht. — Voorrechten aan het bezit der heerlijkheid verbonden. — Acte van benoeming van den Secretaris. — Rouw bij den dood van Ambachtsheer of -Vrouwe. — Vonnis van de „Regtbank van eersten aanleg te Rotterdam" over het bezit der

heerlijkheid

HOOFDSTUK XII.

Het bestuur der gemeenten in vroegere eeuwen. — De Schout van Maasland. — College van Schout en Zetters. — Schout en Schepenen. — Het Regthuis „De Pynas". — De nieuwe stoel

van den Schout

HOOFDSTUK XIII.

De belasting van Holland in het algemeen. — Verpondingen, kostenschreven, paarden- en runderbelasting, dienstbodengeld, patentbelasting. — Wanbetaling: niets nieuws onder de zon. — Rekening en verantwoording van „Ontfang" en „Uytgeef" over

den jare 1723/24. — Dito van de „Apparente baeten en behoeften

voor den jare 1811

HOOFDSTUK XIV.

Maasland's middelen van bestaan in de Middel- en latere eeuwen. — Acten van admissie: voor „cramer van zout en zeep";

voor „slagter"; voor den verkoop van „drooge coffy en thee"'.

dito voor „spek, gerookt vleesch en worst"; voor het verhuren van paard en chais"; „omme als herbergier of tapper in bier en wijn, brandewijn en gedisteleerde wateren te schenken". „Reisgelegenheden". — Milddadigheid der Maaslanders. . . • 102 HOOFDSTUK XV.

Schipluiden van Maasland gescheiden (1570). — Maaslandsluis vóór de separatie. — De separatie van 1614. — Kwestie over de

grensregeling in 1738. — Wet van 10 December 1877 107

HOOFDSTUK XVI.

Vóór 1795 geen algemeene schoolwetgeving. — Schets van het onderwijs in de middeleeuwen. — Karei V en Philips II als wetgevers op onderwijsgebied. — De Hervorming. — Gunstige staat van het onderwijs in de 17de eeuw. — DE DENKER over het onderwijs in de 18de eeuw. — Een kijkje in de oude school. — DE MENSCHENVRIEND van 1788 over het onderwijs in het

algemeen. — Oprichting van schoolfondsen H®

HOOFDSTUK XVII. Een schoolmeestersbenoeming en dier aankleve in het midden der 18e eeuw of: „Memorie wegens het gepasseerde omtrent het desisteren van den Schoolmr Abraham Delvoye en het aanstellen van een Successeur in Sijne plaatse" 127

Sluiten