Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

„Meer geprezen dan gelezen" — zoo was het oordeel van wijlen van Oosterzee over de Institutie van Calcijn. Het is te hopen dat dit gevoelen hoe langer zoo meer onjuist moge worden, en dat niet alleen predikanten, maar ook opzieners en leden der gemeente dit hoofdwerk van den Zicitserschen hervormer, dit standaardwerk van de reformatie der 1 üe eeuw, door eigen onderzoek toonen te kennen. De Institutie is dit onderzoek ten volle waard. Er ligt waarheid in het gezegde van Paulus Thurius: „Behalve de Schriften der Apostelen heeft na Christus' geboorte geen enkele eeuw zulk een boek voortgebracht." En geen boek in de dagen der hervorming geboren, heeft zooveel invloed gehad als de Institutie.

Waarom nu dit Uittreksel f ls het niet beter dat de menschen het boek zelf lezen /

Ongetwijfeld. Maar er zijn menschen voor wie de Institutie zelve te duur is. Ook zijn er die geen tijd hebben om heel dat werk door te lezen. Ook vinden sommigen den stijl, althans van sommige vertalingen, niet gemakkelijk, zoodat het al spoedig ter zijde gelegd wordt. Anderen zullen, door eerst een overzicht van het geheel te lezen, lust krijgen om de Institutie zelve ter hand te nemen. In dergelijke gevallen kan een Uittreksel goede diensten bewijzen.

Sluiten