Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

schandelijke verscheidenheid is er onder de wijsgeeren, die getracht hebben door hun rede en geleerdheid ten hemel in te dringen. Wel zijn veler stelsels schoon gepolijst, doch nader bezien is 't alles schijn. Uit aller stelsel blijkt 's menschen blindheid, niet alleen uit dat der Epicureërs, die zeggen dat er geen God is, maar ook uit dat van Simonides, die aan Hiero antwoordde: „Hoe langer ik mij bedenk (nl. over het goddelijke Wezen) hoe duisterder de zaak mij toeschijnt." Waarlijk, die alleen overeenkomstig de natuur is onderwezen hangt slechts aan eenige verwarde beginselen, en bidt een onbekenden God aan.

Deze allen bidden dus God niet aan. Men kan zeggen : zij bedoelen en ineenen 't goed, maar dit beteekent niet veel. De Heilige Geest oordeelt er anders over. Volgens Ef. 2 : 12 waren de Efeziërs te voren „zonder God." Vergelijk Rom. 1 : 21 en Hab. 2 : 18 vv. De Schrift veroordeelt alzoo alles wat eertijds onder de volkeren als godheid vereerd werd als valschheid en leugen. Zelfs de Samaritanen wisten niet wat zij aanbaden, Joh. 4 : 22.

Eene zeer dwaze meening is ook : dat de godsdienst op de openbare meening of de overeenstemming van allen kan en mag gegrond zijn. Socrates prijst het antwoord van Apollo, volgens hetwelk hij beval dat een ieder de goden zou dienen naar vaderlijk gebruik en gewoonte zijner stad. Maar hoe zou die ooit een grond van zekerheid kunnen opleveren ? De eenige vaste grond van zekerheid is : Openbaring Gods door het Woord.

Maar waartoe dan die openbaring Gods in de natuur ? Opdat de mensch niet te verontschuldigen zou zijn. Immers, ofschoon ons het natuurlijke vermogen ontbreekt om door hetzelve tot zuivere en heldere kennis van God op te klimmen, zoo is toch alle uitvlucht afgesneden, daar alles ons den rechten weg aanwijst, maar wij door ons onverstand her- en derwaarts afdwalen.

HOOFDSTUK VI.

De Schrift noodig om tot God den Schepper te komen.

Hoewel niemand der menschen kinderen te verontschuldigen is, zoo is er toch een ander beter hulpmiddel noodig, dat ons

Sluiten