Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

iets anders noodig. Het getuigenis van den Geest is uitnemender dan alle redeneering. Gods Woord zal in de harten der menschen niet eer geloot' vinden voordat het door het inwendige getuigenis des Geestes wordt bezegeld. Die Geest zelf moet ons overtuigen van de goddelijkheid en vertrouwbaarheid van het geschrevene, Jes. 59 : 21.

De Schrift is op zichzelve geloofwaardig, en mag niet aan betooging en bewijsvoeringen onderworpen worden; de geloofwaardigheid, die ze bij ons verkrijgt, bekomt ze door de getuigenis van den Geest. Wel verwerft zij vanzelf zich eerbied door hare majesteit, maar zij doet ons eerst dan ernstig aan, als zij aan onze harten verzegeld is door den Heiligen Geest. Zij, die door den H. Geest inwendig onderwezen zijn, berusten volkomen in de H. Schrift. Zij onderwerpen hun oordeel en verstand als aan eene zaak, die buiten de beslissing van hun oordeel gesteld is, tevens zich bewust zijnde de onverwinbre waarheid te hebben, en gevoelende dat eene kracht Gods in die Schrift werkt en ademt, Jes. 43 : 10.

Het is eene zoodanige overtuiging, die geene redeneering vereischt; eene zoodanige wetenschap, met welke de opperste rede overeenstemt; een zoodanig gevoel, dat niet kan ontstaan, dan volgens eene hemelsche openbaring. Ieder geloovige zonder onderscheid ondervindt dat bij zichzelven, Jes. 54 : 13.

Aangezien God nu met deze zaak alleen de uitverkorenen begiftigt, zoo is het geen wonder dat bij het gros der menschen zoo groote onwetendheid en onverstand op te merken is. En toch zijn zij niet te verontschuldigen, Deut 30 : 10; Jes. 53 :1.

HOOFDSTUK VIII.

Bewijzen ter bevestiging van de geloofwaardigheid der Schrift,

Is bovengenoemde verzekerdheid niet aanwezig, dan zullen alle andere bewijsgronden niet genoegzaam zijn. Maar is die verzekerdheid in ons, dan zijn vele andere dingen zeer geschikte hulpmiddelen om het Goddelijk gezag der Schrift voor ons te bevestigen.

Welk eene Goddelijke wijsheid blinkt in haar uit; hoe hemelsch

Sluiten