Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

moet de grondslag wezen, dan zullen die andere getuigenissen, als ondergeschikte hulpmiddelen voor onze zwakheid, niet ijdel zijn. Maar ongeschikt handelen zij, die willen, dat den ongeloovigen zal worden bewezen, dat de Schrift het Woord Gods is; hetgeen niet verstaan kan worden dan door het geloof. 7/De godzaligheid en de vrede des gemoeds moeten \ ooratgaan als de inensch van zulke dingen iets begrijpen zal." (Augustinus.)

HOOFDSTUK IX.

Geestdrijvers. Openbaringen in plaats van de Schrift.

Zulken zijn meer in een toestand van razernij dan van dwaling. Zij willen van de doode en doodende letter niet weten, maar beweren door den Geest daarboven verheven te zijn.

Welke Geest is dit? De Geest van Christus? Dezelfde dus die in de profeten en apostelen was ? Maar wie hunner heeft het Woord veracht ?

Zie Jes. 57 : 21, die Geest en Woord met een onverbreekbaren band samenvoegt voor de N. Testamentische Kerk. Deze fielten daarentegen rukken die beide op schandelijke wijze vaneen.

Denk voorts aan Paulus' leerwijze, schoon hij den derden hemel was opgetrokken geweest. Zie ook 1 Tim. 4: 13 („Houd aan in het lezen"), 2 Tim. 3 : 16 (//Alle Schrift is van God ingegeven," enz.)

Hoedanigen Geest beloofde de Heere aan zijn volk ? Zulk een, die niet van zichzelven zou spreken (Joh. 16 : 13), en dus niet nieuwe en ongehoorde openbaringen heeft te verdichten, maar de leer des Evangelies in onze harten te verzegelen.

Men behoort zich dus op het lezen en hooren der Schrift vlijtig toe te leggen, zoo wij eenige nuttigheid en vrucht van den Geest Gods zullen erlangen, (2 Petr. 1 : 19).

Een Geest, die van het Woord afwijkt, is niet de ware. Aan zijne overeenkomst met het Woord kan Hij onderkend worden.

Stelt inen alzoo den Geest onder de Schrift? Antwoord: het is geen schande, dat de Geest met Zichzelven overeenkomt en

Sluiten