Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hos. 8 : 4 vergeleken met hfdst. 13 : 11. God heeft niet gewild de trouweloosheid en afval des volks van zijn dienst. Nochtans heeft Hij de scheuring tot een ander einde wel gewild, n.1. om de ondankbaarheid van Salomo te straften. Ofschoon God dus Jerobeam door Ahia gezalfd had, wordt toch de wederspannigheid des volks met recht bestraft vanwege zijn afval van Davids huis en Jehova's dienst. Augustinus zegt ergens : hDewijl de vader zijnen Zoon heeft overgegeven, en Christus zijn lichaam, en Judas den Heere, waarom is in deze overgave God rechtvaardig en de mensch schuldig, dan alleen omdat in dezelfde zaak, die zij gedaan hebben, de oorzaak waarom zij het gedaan hebben, niet dezelfde is ?" En elders: //Wie zou niet ontzetten over deze oordeelen, dat God ook in de harten der boozen werkt, hetgeen Hij wil, vergeldende hun echter naar hunne verdiensten ?" Waarna Calvijn ten slotte zegt: //Onze wijsheid moet niet anders zijn, dan door eene ootmoedige leerzaamheid te omhelzen alles wat in de Schrift geleerd wordt."

ElXUE VAX HET EERSTE I?OKK.

Sluiten