Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dankzegging. Deze behooren Hem alleen en Hem ten volle toe. Zij behooren het groote doel van al onze handelingen te zijn.

De uitdrukking „voor mijn aangezicht" geeft te kennen dat God tot jaloerschheid verwekt wordt, wanneer zijn volk (= zijne vrouw) andere goden eert, hetgeen geschieden zou onder het oog des Heeren (= in tegenwoordigheid des mans). Ook blijkt daaruit hoe volmaakten dienst des harten Hij vordert, die zelfs de diepste schuilhoeken des harten doorziet.

Tweede gebod.

Einde : God wil zijnen wettigen dienst niet door bijgeloovige gebruiken ontheiligd hebben.

In het eerste gebod verklaart Hij de eenige te zijn; hier verklaart Hij duidelijker hoedanig Hij is, en met hoedanigen dienst Hij moet vereerd worden. De overtredingen tegen dit gebod vat Hij samen onder den grofsten vorm : uitwendige beeldendienst, 't Gebod bevat twee deelen: le. God niet afbeelden ; 2e. geen afbeeldingen aanbidden.

Inhoud: verboden — alle valsche vleeschelijke Godsvereering; geboden — de ware, wettige, geestelijke vereering.

Bij dit gebod zijn eene bedreiging en eene belofte gevoegd.

Bedreiging — Hij wijst le. op zijne mogendheid, die verachting of smaad niet straffeloos dulden zal; 2«. op zijn ijver of jaloerschheid ; 3U. op zijne geduchte wraak tot aan achterkleinkinderen.

Aangaande den ijver spreekt Galvijn nog over de verhouding van God en zijn volk als man en vrouw. Hoe heiliger en kuischer nu een man is, des te meer wordt hij ontstoken als hij ziet dat het hart zijner vrouw tot boelen geneigd is.

Hoe is het derde punt op te vatten ? 't Strijdt toch met Gods rechtvaardigheid een onschuldige te straften wegens de misdaad van een ander, Ezech. 18 : 20. Toch gewaagt de Schrift meermalen van zulk een straften in geslachten, b.v. Num. 14 : 18; Jer. 32 : 18. Sommigen verstaan het alleen van tijdelijke straften, welke den kinderen vaak opgelegd worden tot hunne zaligheid, Jes. 39 : 7 ; Gen. 12 : 17; 20 : 3. Maar de hier bedreigde straften zijn niet alleen tijdelijk. De zin dezer woorden is als volgt. De rechtvaardige vloek des Heeren

Sluiten