Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De Christenen worden juist door dien dag der opstanding vermaand aan de schaduwachtige plechtigheden niet te blijven hangen.

Calvijn staat echter zoo weinig op het getal 7, dat hij die Kerken niet zou veroordeelen, die een anderen plechtigen dag voor hunne bijeenkomsten mochten hebben, als zij zich slechts van bijgeloof' onthielden, d. w. z. als die dagen alleen tot onderhouding van tucht en goede orde werden aangelegd. Ook veroordeelt hij het gevoelen : „afgeschaft is hetgeen in dit gebod ceremonieel was, nl. de hoogschatting van den zevenden dag, doch van kracht is nog hetgeen op het zedelijke betrekking heeft nl. de onderhouding van één dag in de week." Dit is niets anders dan tot smaad van de Joden den dag veranderen, terwijl men toch dezelfde heiligheid aan den dag toekent; en alzoo staat de deur voor vleeschelijke bijgeloovigheid wijd open.

Inhoud van dit gebod is dus : a. dat wij gedurende ons geheele leven een onafgebroken rust van onze werken behartigen, opdat de Heere door zijn Geest in ons werke; b. dat een ieder in 't bijzonder zich, zoo dikwijls hij gelegenheid heeft, ijverig bezig houde met eene godvruchtige erkentenis van de werken Gods; — en vooral dat wij allen te zamen de wettige orde der Kerk onderhouden, die ingesteld is tot het hooren van Gods Woord, de bediening der Hondzegelen en de openbare gebeden; c. dat wij hen, die onder ons gesteld zijn, niet onbeleefdelijk met arbeid overladen.

V ij f d e gebod.

Einde: dat wij de trappen van hoogheid, door Hem verordend, ongeschonden hebben te laten.

Inhoud : geboden — hen, die de Heere over ons gesteld heeft, hoogachten, en hun eer, gehoorzaamheid, dankbaarheid bewijzen; verboden — van hunne waardigheid noch door verachting, noch door wederspannigheid, noch door ondankbaarheid iets afkorten.

Het woord „eer" heeft een uitgestrekte beteekenis, zie 1 Tim. 5 : 17. Waarom hier alleen „ouders" genoemd? Onderworpenheid is niet naar 's menschen aard, daarom stelt de Heere die overheid voor, die uit haren aard het beminnelijkste is;

6

Sluiten