Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Tocli blijft er ook nu nog van beloften sprake. Wel heeft Christus alle weldaden verworven, maar wij genieten ze nooniet alle. In hope zijn wij zalig. Het is nog niet geopenbaard wat wij zijn zullen. Toch zijn wij van den dood overgegaan in het leven, en wordt ons in het Evangelie de volheid deigeestelijke goederen als tegenwoordig voorgedragen.

Wet en Evangelie. Als „wet" beteekent gebod, regel om rechtvaardig te leven, dan worden de gerechtigheid der weten des Evangelies door Paulus tegenover elkaar gesteld. Maaide wet wordt ook in veel uitgebreider zin door hem genomen. In dien zin had de wet ook beloften en schaduwen des toekomenden lichaains. In dien zin waren de wet en de profeten tot op Johannes. In dien zin bevatte de wet de eerste beginselen, en heelt het Evangelie het getuigenis der wet, terwijl het ons de volheid van genade in Christus voorstelt.

Johannes de Dooper staat tusschen de Wet en het Evangelie. Wel heeft hij den hoofdinhoud des Evangelies (verzoening door Christus) voorgesteld, maar niet Christus'onvergelijkelijke kracht en heerlijkheid, die eerst in zijne opstanding heeft uitgeblonken. Johannes staat alzoo boven alle profeten, maar beneden den geringsten Apostel en Evangelieprediker, Matth. 11 : 11.

HOOFDSTUK X.

Over de gelijkheid van het Oude en het Nieuwe Testament.

Dit hoofdstuk en het volgende worden bij wijze van Aanhangsel aan het voorgaande toegevoegd, vanwege het gewicht der zaak, en om sommiger dwaalgevoelen te weerleggen. Servet toch en sommige wederdoopers beschouwen het Israëlitische volk niet anders dan als een troep zwijnen, door den Ileere hier op aarde gevoed, zonder eenige hoop op de hemelscheonsterfelijkheid.

Er is geen onderscheid wat het wezen en de zaak zelve aangaat. De bediening echter verschilt. In zijne bewijsvoering noemt Calvijn de volgende punten :

le. Geen stoffelijke rijkdom en gelukzaligheid is den Joden voorgesteld geweest als doel om daarnaar te streven; — zij waren tot de hoop der sterfelijkheid aangenomen.

Sluiten