Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en blijdschap gekend, — doch niet uit de wet als zoodanig, maar uit het Evangelie in de wet, — en ook niet zóó, dat zij niet eenigszins gevoeld hebben èn de vrees èn de dienstbaarheid van de wet, daar zij immers met het algemeen aan dezelfde ceremoniën onderworpen waren. In vergelijking met ons zijn ze geweest onder het Testament der dienstbaarheid en vreeze.

.... 5e. Hef O. Testament tot één volk, het X. Testament tot alle volken uitgestrekt ....

Zie Deut. 32 : 8; 10 : 14. Zij waren zijn bijzonder volk; Hij hun God. Israël was 's Heeren troetelkind; de andere volken vreemdelingen, Hand. 14 : 16.

In de volheid des tijds (Gal. 4 : 4) is de scheidsmuur, die zoo lang de barmhartigheid Gods binnen de grenzen van Israël had besloten gehouden, afgebroken, Ef. 2 : 14; Gal. 6 : 15; ^ ergel. Ps. 2 : 8; 72 : 8. Deze algemeene roeping was wel aangekondigd, doch de vervulling kwam niet vóór de verhooging van Christus toen Hij alle deelen onzer verlossing volbracht had, Matth. 15 : 24; 10 : 5. Vandaar ook de schroom der Apostelen, die deze roeping der heidenen als iets nieuws en vreemds vonden. En deswege noemt Paulus haar zelfs eene verborgenheid, die nu geopenbaard is en wonderlijk zelfs voor de Engelen mag heeten ....

Ten slotte wederlegt Calvijn nog de bezwaren van hen, die zulk eene groote verandering in kerkregeering, leerwijze, gewoonten en plechtigheden eene ongerijmdheid achten met liet oog op Gods onveranderlijkheid. Ook beantwoordt hij de onbescheidene vraag: waarom God niet van den beginne zulk eene duidelijke en milde bedeeling heeft ingesteld, daar niets toch zijnen wil wederstaat ? En alzoo rechtvaardigt hij Gods wijsheid en vrijmacht ten opzichte van het gewraakte onderscheid deibed eelingen.

HOOFDSTUK XII.

De Middelaar moest mensch worden.

Aangezien onze ongerechtigheden van Gods gemeenschap ons scheiden, kan niemand ons weêr toegang tot dien God ver-

Sluiten