Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voldoening gelegen. En nu kon de rechter ook zijn onschuld verklaren, opdat het blijken zou, dat Hij niet om zijn eigen, maar om anderer zonden gedood is, Ps. (>9 : 5 ; Joh. 18 : 38 ... Voor den vrede onzer ziel is het bijzonder noodig deze waarheid, deze heerlijke verwisseling, recht te verstaan.

Gekruisigd is Christus. Het kruis was vervloekt, niet slechts in menschelijke, maar ook in goddelijke schatting, üeut. 21 : 23; 27 : 2(>. De vloek kwam alzoo op Hem, opdat wij van den vloek verlost zouden worden. Dit is in de Wet ook afgeschaduwd. Een zoenoffer heet daar D'Z'X (eig zonde). Op zulk

T T

een zoenoffer lag dus de vloek der zonde. Christus nu heeft zijne ziel ook tot een DÜ'X gesteld (Jes. 53 : 10). Paulus zegt:

T T

God heeft Hem tot ,/zonde" gemaakt, 2 Cor. 5 : 21 ; Hij kwam ffin gelijkheid des zondigen vleesches," Rom. 8 : 3. Van dien vloek der zonde nu was het kruis een teeken, en daarom is het ook een teeken onzer verlossing, Gal. 3 :13; 1 Petr. 2 : 24. Want onder dien vloek is Christus niet bezweken ; Hij vernietigde deszelfs kracht, en alzoo werd het kruis Hem tot een zegewagen, Coll. 2 : 14.

Gestorven en begraven. Ook hierbij dient de plaatsvervanging in het oog gehouden. Hij heeft zich in onze plaats in de macht des doods overgegeven, om ons daaruit te verlossen, Hebr. 2 : 9. Hij is echter niet verzwolgen door den dood, maar heeft den dood overwonnen, of den duivel, die het geweld des doods had, Hebr. 2 : 14. In Christi dood en begraving is ons een dubbele weldaad ter genieting voorgesteld, a. de verlossing van den dood, b. de dooding van ons vleesch. Rom. t> : 5 ; Gal. 2 : 19 ; G : 14; Coll. 3 : 3.

Nedergedaald ter helle. Deze nederdaling heeft in het werk der verlossing geen klein gewicht. Hoewel oudtijds in de Kerken niet zeer in gebruik, bekleedt dit stuk toch terecht eene plaats in de XII Artt. De meening, dat door deze uitdrukking hetzelfde als //begraven" wordt bedoeld, wijl 't woord hel vaak graf beteekent, acht Calvijn onjuist. Meenen anderen, dat Christus nedergedaald is tot de //voorburcht der hel," tot de zielen der vaderen, die onder de wet waren ontslapen, opdat Hij hun de boodschap van de volbrachte verlossing brengen en uit de gevangenis uitvoeren zou — die voorburcht is een ver-

Sluiten