Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Opstanding. Zonder deze zou al 't vorige onvolkomen zijn. Door zijne opstanding zijn wij wedergeboren tot eene levende lioop (1 Petr. 1 : 3). Hij is opgewekt tot onze rechtvaardigrnaking (Hom. 4 : 25). Ware Hij zelf in den dood gebleven, Hij kon ons niet van den dood verlossen en ter overwinning leiden. Door zijn dood is de zonde teniet gedaan, de dood verslonden ; door zijne opstanding is de gerechtigheid hersteld en 't leven weder opgericht, — de kracht en nuttigheid van zijn dood komt ons door zijne opstanding toe. Kom. 1:4; 2 Cor. 13 : 4, enz.

Nog twee vruchten der opstanding van Christus zijn: a. door zijne kracht worden wij vernieuwd, wedergeboren, Rom. (5: 5; Coll. 3 : 5; 3 : 1, b. Christi opstanding is een onderpand onzer eigene opstanding ten jongsten dage, 1 Cor. 15.

Hemelvaart. Hoewel de verheerlijking met zijne opstanding aanvangt, zoo heeft Hij toch eerst door zijne hemelvaart metterdaad zijn Koninkrijk aanvaard, Eph. 4 : 10. Zoolang Hij op aarde verkeerde, hield zijne tegenwoordigheid zich binnen de nederige woonstede van het vleesch; daarom ging Hij heen, niet om de zijnen te verlaten, maar om door een meer tegenwoordige kracht den hemel en de aarde te regeeren, de zijnen bij te staan, de vijanden te verstoren, zijn Kijk te bevorderen, enz. Joh. 7 : 37 ; 16 : 7. Zijn lichaam werd toen boven alle hemelen opgeheven, en evenzoo zijne kracht en werking over alle einden des hemels en der aarde uitgestort en verbreid. Matth. 28 : 20 ging toen in vervulling.

Zitten ter rechterhand Gods. Eene gelijkenis aan vorsten ontleend. In Christus wil de Vader verhoogd worden, door zijne hand wil Hij regeeren. 't Wil dus zeggen : Christus, tot de heerschappij over hemel en aarde ingehuldigd, is plechtig overgegaan tot de inbezitneming van de Hem opgedragen bediening en volhardt daarin totdat Hij komt. Alle schepsel is aan zijn goeddunken onderworpen, Eph. 1 : 20 vv.; Fil. 2 : 9; 1 Cor. 15 : 27 ; Eph. 4 : 15; Hand. 2 : 30; 3 : 21; Hebr. 1 : 8.

Vruchten van Christi verheerlijking: a. Wij zijn mede gezet in den hemel in ons Hoofd, Eph. 2:5 .... ft. Hij is daar onze Voorspraak of zaakbehartiger, Hebr. 7 : 25; 9:11; Kom. 8 : 34 .... c. Hij maakt ons levend door zijne kracht, heiligt

Sluiten