Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Cor. 5 : 19; Eph. 1 : 0; 2 : 10; 2 Cor. 5 : 21; Rotn. 5 :11,19. In deze plaatsen is vooral van ,/verzoening" sprake. Verzoening nu kan geen plaats hebben dan waar voorheen verbolgenheid was. Wij werden door God oni der zonde wil gehaat; dooiden dood zijns Zoons is Hij bevredigd geworden, opdat Hij ons genadig zijn zou. Ten tijde dat Hij ons op eene onuitsprekelijke wijze lief' had, was Hij tevens op ons vergramd, totdat Hij in Christus is bevredigd geworden.

1 Joh. 1:7; Luk. 22 : 20; Joh. 1 : 29; Hebr. 9 : 22 ; 9 : 12 ; Gal. 3 : 13; Jes. 53 : 5 vv. 1 Petr. 2 : 24. In deze reeks is vooral sprake van zijne offerande en bloedstorting, aan welke wezenlijke kracht tot verzoening, bevrediging, genoegdoening wordt toegeschreven.

Rom. 3 : 24; 1 Petr. 1 : 18; 1 Cor. 0 : 20 ; 1 Tim. 2:5; Coll. 1 : 14; 2 : 14; Gal. 2 : 21 ; Hand. 13 : 38; Gal. 4 : 4; Eph. 5:2; Rom. 4 : 25 ; Joh. 6 : 55; Eph. 5 : 2; Jes. 37 : 35; 1 Joh. 2:12; Joh. 6 : 57 ; Fil. 1 : 29. Volgens deze plaatsen heeft Christus zeer wezenlijk den prijs betaald voor onze zonden, en ons de gerechtigheid verworven. Vandaar kan er ook van toerekening dier gerechtigheid sprake zijn. Vandaar dat Christus ons leven, onze spijze genoemd wordt. Vandaar dat wij, naar luid van Gods Woord, niet slechts zalig worden door middel van Christus, maar ook om zijnentwil.

Heeft Christus voor Zichzelven ook iets verdiend ? (P. Lombardus e.a.) Christus had voor Zichzelven, zegt Calvijn, niets te verdienen. Om der wereld, om onzentwil geschiedde het. Kom. 8 : 32 ; Jes. 9:0; Zach. 9 : 9; Rom. 5 :10; Joh. 17 :19. Een schijnbaar bewijs voor dat gevoelen is Phil. 2 : 9, „Daarom heeft Hem de Vader verhoogd, enz". Paulus spreekt hier niet van de oorzaak van Christi verhooging, maar wijst aan wat op zijne gehoorzaïamheid gevolgd is, opdat die ons ten voorbeeld strekken zou. (Vergelijk Luk. 24 : 26). Trouwens, door welke verdiensten kon Hij als mensch verkrijgen, dat Hij zou zijn de Rechter der wereld, het Hoofd der engelen, en dat Hij de hoogste goddelijke heerschappij zou bekomen, verre boven aller menschen en engelen vermogen ?

EINDE VAN HET TWEEDE HOEK.

Sluiten