Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voor ons is het kruis om vele redenen noodig.

Ie. Opdat wij niet vertrouwen zouden op het vleesch, op onze kracht of standvastigheid, waartoe ook de allerheiligsten maar al te geneigd zijn, en waaruit voortkomt opgeblazenheid tegen God, welke gefnuikt moet worden door de ervaring onzer zwakheid. Wij moeten leeren alleen op God te vertrouwen, I's. 30 : 7. Die nu eigen zwakheid en gebrek met ootmoed leert erkennen en tot Gods genade vlucht, ondervindt ook Gods kracht in het kruis, blijft staande en wordt versterkt in de hoop, Rom. 5 : 3 vv.

2e. Om onze lijdzaamheid te beproeven en ons tot gehoorzaamheid te onderwijzen, of liever, lijdzaamheid en gehoorzaamheid, die gaven Gods, aan het licht te brengen, welke anders verborgen zouden blijven, Gen. 22 : 1, 12; 1 Petr. 1 : 7 (goud wordt door het vuur beproefd).

3e. \ anwege den grooten moedwil en dartelheid van ons vleesch, zoodra het juk lichter is. Dan zijn we als welgevoede paarden, die een tijdlang niets gedaan hebben, Deut. 32 : 15 (Jeschurun). Door zijne goedheid worden wij vaak bedorven — daarom komt gedurig weer de tucht des kruises. En nu weet de hemelsche Medicijnmeester hoe zacht of scherp 't geneesmiddel wezen moet.

4e. Om onze vorige zonden te straffen, 't Is goed alsdan te gedenken aan ons vorig leven, waarin wel iets is, dat zoodanige tuchtiging waardig is. De erkentenis van zonde is echter niet de voornaamste drangreden tot lijdzaamheid, maar veelmeer de erkentenis van Gods goedheid, die ons bezoekt, opdat wij met de wereld niet veroordeeld zouden worden, 1 Cor. 11 : 32; bpreuken 3 : 11; Hebr. 12 : 8. Het kruis is dus een bewijs zijner goedgunstigheid en een blijk dat Hij voor onze zaligheid zorgt..

Eene bijzondere vertroosting is het om der waarheid of' der gerechtigheid wil te lijden. Dat is eene bijzondere eere. Wij worden dan gelukzalig verklaard, Matth. 5 : 10; Hand. 5:41.

Doch al nemen wij het kruis met gewilligheid en blijmoedigheid uit de hand des Heeren aan, daardoor is alle gevoel van bitterheid en smart niet weggenomen. Waar zou dan de lijdzaamheid wezen? Wij worden door de smart niet overwonnen, maar strijden tegen die natuurlijke gewaarwording, teneinde

Sluiten