Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

eerst aan God als de persoon vooraf voor zijn aanschijn genade gevonden heeft, Gen. 4:4; Jer. 5 : 3; Hand. 15 : 9.

d. Welke rechtvaardigheid hebben deze? Riet de genadegiite der rechtvaardigmaking is samengevoegd die der heiligmaking door den Heiligen Geest, waardoor onze harten worden gevormd tot de gehoorzaamheid der wet, zoodat het onze voornaamste begeerte is, zijnen wil te dienen, zijne eer te bevorderen.

loch blijven nog in ons overblijfselen der onvolmaaktheid tot onze verootmoediging, 1 Kon. 8 : 4<i.

Twee dingen moet men wel opmerken; 1. Ook het beste werk van den allergodvruchtigste is, naar het gestrenge oordeel Gods, wegens zijne besmetting, verdoemelijk. 2. Ééne zonde is genoegzaam om de gedachtenis van al onze vorige gerechtigheid uit te wisschen, Ezech. 18 : 24; Jac. 2 :10. Tot rechtvaardiging is eene onafgebrokene gehoorzaamheid noodig. De wet zal altijd stof hebben om ons te beschuldigen, daarom hebben wij eene gedurige toepassing van de barmhartigheid Gods noodig.

Valsch is dus wat de Scholastici leeren : de mensch door het geloot in Christus eenmaal met God verzoend zijnde, wordt door zijne goede werken rechtvaardig geacht bij God, ot is wegens derzelver verdienste Gode aangenaam. Calvijn weerlegt dit met een beroep op Abraham, Hom. 4 : 13 — //rechtvaardig door het geloof"; en hoelang had hij toen reeds God gediend uit een rein hart! — Hab. 2:4. — David, Hom. 4:7; Ps. 32 : 1 — 2 Cor. 5 : 18. De geloovigen hebben dus tot het einde huns levens geene andere gerechtigheid dan die van Christus.

Uitvluchten der Scholastieken. 1. De goede werken verkrijgen gerechtigheid, niet door derzelver innerlijke waaide, maar dooide genade, waardoor ze door God worden aangenomen. Doch die aannemende genade is geene andere dan de genadige goedheid des Vaders, waardoor Hij ons omhelst in Christus. Om Christi wil houdt Hij ons voor heiligen, reinen en onscliuldigen, en bedekt Hij ook onze onvolmaaktheden, en zijn onze werken Hem behagelijk. 2. Door de overtollige goede werken worden de overtredingen geboet. Ach, zij verstaan niet wat de volmaakte onderhouding van Gods wet is — noch hoe verfoeielijk de zonde voor God is. Al de gerechtigheid der menschen zou

Sluiten