Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

H. Om»'")! 1 Joh. 3 : 10; 4 : 10 (Godaliefde - elkander herhebben), Cor. e , 17, 12 : 12 (leden v,„ één lichaam);

0 • • (die deze hoop op Hem heeft....); 2 Cor 7 • 1 (indien wij dan deze beloften hebben, zoo ....), enz. enz. enz.

e apostelen leiden hunne veelvoudige opwekkingen, vermaningen en bestraffingen hieruit gewoonlijk af dat onze zaligheid ligt alleen in de barmhartigheid Gods. En waarlijk, de eere Gods en de gedachtenis zijner goedheid moet ons wel een genoegzame drangreden zijn.

Nochtans behoeven wij ook die wijze van vermanen niet ganse ie ij te verwerpen, waarbij op loon gewezen wordt. De i n ge ruikt die dikwijls, ten einde geen middel om ons gewillig te maken ongebruikt te laten. Toch is dit niet het voornaamste middel. En in elk geval moet de voorzeide leer vooratgaan, dewijl niemand tot de betrachting van heiligheid bekwaam is, die niet eerst deze leer heeft ingezogen. De

PsTso T 'S gegI'°nd in de SenadiSe vergeving der zonden,

Lokken wij de menschen tot zondigen door deze leer? Dat \erre. De \eigeving der zonden achten wij grooter dan eemg goed werk. Christus heeft ons duur gekocht, door zijn allerheiligst bloed. Onze zonde is zoo groot, dat ze alleen in dit bloed gereinigd kan worden. Die dit hooren ontvangen f,iootei schrik vooi de zonde, dan door de leer dat ze uitgedelgd kunnen worden door onze goede werken.

HOOFDSTUK XVII.

Overeenbrenging van de beloften der wet met die des Evangelies.

Nog andere schijnredenen worden tegen de leer van de rechtvaardigmaking zonder verdienste ingebracht.

'/Aan de onderhouders zijner wet," zoo zegt men, „heeft God beloften gedaan, b.v. Deut. 7 : 12; 11 : 26; Jer. 7:5; wij worden dus met alleen door het geloof gerechtvaardigd."

Antwoord : a. De Heere doet deze belofte hun, die zijne wet volkomen onderhouden. Die zijn er niet. Dus zijn allen onder

Sluiten