Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

smelten en vlekken genadiglijk vergeeft. Hij aanschouwtonze personen en werken in Christus.

Zoo is God dan goedertieren en barmhartig hun, die gerechtigheid betrachten, Deut. 7 : 9; 1 Kon. 8 : 23; Neh. 1 : 5. In al de verbonden zijner barmhartigheid toch vordert God van zijne dienaars ook wederom oprechtheid en heiligheid des levens, opdat zijne goedheid niet bespot worde en niemand een ijdel vertrouwen koestere. Zulke spreekwijzen zijn onderscheiden van de eigenlijke beloften der wet, waarbij alles van de conditie ,/doet dat" afhankelijk gemaakt wordt. Ze dienen oin ons altijd het einde onzer roeping voor oogen te stellen, opdat wij onszelven van het recht en den troost der aanneming niet berooven, Ps. li) : 1 vv.; Jes. 33 : 14. De eerste oorzaak, waardoor den heiligen de toegang tot het Koninkrijk Gods wordt geopend en waardoor zij daarin bestaan en blijven, is : de Heere heeft hen eenmaal in zijne barmhartigheid tot zijne kinderen aangenomen en beschermt hen onophoudelijk. Maar op welke wijze leidt de Vader hen tot zijne gemeenschap in, en bevestigt en bewaart hen daarin ,J Door de wedergeboorte en hare vruchten (dus : in den weg van heiligmaking).

Meer zwarigheid schijnt in zulke plaatsen te zijn, die èn de goede werken met den titel van gerechtigheid versieren èn betuigen, dat de mensch door dezelve gerechtvaardigd wordt. Van de eerste soort zijn er vele. Van de tweede soort o.a. Deut. 6 : 25 : /,Dit zal ons tot gerechtigheid zijn, als wij al zijne geboden zullen bewaard hebben." Deut. 24 : 13: „En dit zal u tot gerechtigheid zijn voor den Heere, den arme zijn pand, dat in uwe bewaring is, weder te geven, enz." Ps. 106 : 30: De ijver van Pinehas was hem tot gerechtigheid. — Hieruit blijkt, zoo zegt men, dat wij niet gerechtvaardigd worden door het geloof alleen.

Antwoord : a. De volstrekte gehoorzaamheid aan de wet is voorzeker rechtvaardigheid; God noemt haar zoo. En de onderhouding van ieder gebod is een gedeelte er van. Doch nergens wordt zoodanige vorm van rechtvaardigheid gevonden wegens de zwakheid van ons vleesch. b. Wat Paulus van Abraham zegt: ,/zijn geloof is hem tot gerechtigheid gerekend" -—schijnt te strijden met hetgeen Ps. 106 van Pinehas verklaart. Wij moeten ernstig trachten hier overeenstemming te zoeken. Pau-

Sluiten