Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De laatsten willen alle onderzoek en bespreking dezer zaak meer vermijden, als een klip in zee. Antwoord : wij moeten ons houden aan de Heilige Schrift ; deze is de school des Heiligen Geestes, en bevat niets verkeerds of overbodigs. Wij mogen niet wijzer zijn dan de Heilige Geest. Als God spreekt moeten wij luisteren. Deut. 29 : 29. Het misbruik van sommigen is geen grond om er van te zwijgen; trouwens dan zouden wij de voornaamste stukken des geloofs moeten verbergen (Drieëenheid, Schepping, enz.)

De voorverordineering is het eeuwig besluit Gods, waardoor Hij bij Zichzelven bepaald heeft, wat Hij wilde dat van iederen mensch zou morden. Want allen worden niet onder dezelfde voorwaarden geschapen; sommigen is het leven, anderen de eeuwige verdoemenis verordineerd.

Deze voorverordineering heeft God ook in den vorm van volksverkiezing geopenbaard. Deut. 32 : 8. Israël werd verkoren, de andere volken verworpen. Uit onverdiende liefde, want Israël was een hardnekkig volk. Deut. 4:37;7:8;9:623 : 5 ; Ps. 47 : 5. En op den grond dezer uitverkiezing worden zij vermaand tot heiligmaking, dankbaarheid, hoopvolle verwachting. Deut. 10 : 15 ; Ps. 100 : 3; 33 : 12 ; 65 : 5 ; 1 Sam. 12 : 22.

Een tweede meer bepaalde trap der verkiezing is, dat van de loten van denzelfden stam, van de leden van hetzelfde heilige huisgezin een deel aangenomen, een deel verworpen wordt. Ismael c. s.—Izak. Ezau c. s—Jacob. Saul. Later schier gansch Israël. Ps. 78 : (59. De ongelijke verdeeling van Gods genade bewijst genoegzaam dat ze onverdiend is.

Eerst dan echter verstaan wij ten volle de genadige verkiezing Gods, wanneer men komt tot de bijzondere personen, aan wie God de zaligheid niet alleen voorstelt, maar ook bepaaldelijk toeeigent. Deze worden gerekend in Christus, het zaad. Rom. 9:8; Gal. 3 : 16, 19, 20. De aanneming was ook wel aan Abraham verbonden, maar van zijne nakomelingen werden nog velen als verrotte leden afgesneden. Zoo moet men dan opklimmen tot het Hoofd, in hetwelk de heinelsche Vader zijne uitverkorenen onderling vereenigd en met een on verbreekbaren band aan Zich verbonden heeft. Christus' leden vallen nimmer tan de zaligheid uit. Hier blinkt dus bijzonder de kracht van

Sluiten