Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

noodzakelijke leer omgekeerd en het wettig gebruik der sacramenten te niet gedaan is. De Kerk toch is gegrond op de „leer der Apostelen en Profeten," Eph. 2 : 20; zij is ook een „pilaar en vastigheid der waarheid," 1 Tim. 3 : 15. Waar dus leugen en valschheid de overhand hebben, daar is geen kerk. Zoom, is de Roomsche; weshalve wij daarvan afgeweken zijn; doch niet van de gemeente van Christus.

Zij noemen hun kerk de kerk bij uitnemendheid, de kerk der martelaren, welke ook eene onafgebroken opvolging van bisschoppen heeft. Maar de Grieksche kerk dan P Gods tegenwoordigheid is veel meer aan de waarheid dan aan de persó'nen verbonden. De profeten bestrijden soortgelijke gevoelens inde Joden (Jes 7 : 4; Ezech. 10 : 4; Mal. 2 : 4) en ook de apostelen doen dat. In Rom. 9-12 verklaart Paulus het verschijnsel da de Joden, Gods volk, verworpen zijn. Hij ontkent dat de Joden, die der waarheid, den Christus, vijandig zijn, de ware kerk zouden wezen, al hadden zij den vorm en den naam. Vergelijk Gal. 4 : 22; Rom. 9 : 6.

Calvjjn wijst nog op Kajaphas c. s. (opvolger van Aüron c. s.); JNero en dergelijke (opvolgers van Brutus, e. d.).

Dat de ouden op die successie bijzonder gedrukt hebben is

waar, maar toen was men nog volstandig in de apostolische leer

Nu stelt men in plaats van de heilige bruid van Christus eene

vuile hoer. Zij hebben den naam van Kerk, doch zijn doodelijke

vijanden van Christus en zijn Woord. Op dit woord komt het

aan, o . 18 : ,37; 10 : 14, 4, Het is een onbedriegelijk merkteeken, Joh. 8 : 47; Eph. 2 : 20.

De beschuldiging van ketterij en scheurmakerij is van allen grond ontbloot. Eenheid in Christus of naar Christus is noodiedus het Woord alweer hoofdzaak, Eph. 4 : 5. Cyprianus spreekt zeer treffend over de eendracht der Kerk, en leidt die ook af van Christus. Vele stralen — ééne zon. Vele takken — één boom. Vele beken - ééne bron. Volgens hem ontstaan de ketterijen en scheuringen juist daaruit, dat men het Hoofd niet zoekt en de leer van Christus niet bewaart. En nu zouden mj ketters zijn ! De eenige reden dat wij hunne kerk hebben verlaten is deze, dat zij de zuivere belijdenis der waarheid niet kunnen verdragen. Daarenboven hebben ze ons door hunne banvloeken uitgeworpen (Joh. 16 : 2) om den naam van Christus.

Sluiten