Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mist elke vergadering en het gansche lichaam den wettigen vorm der Kerk.

HOOFDSTUK III.

Over de Leeraars en Dienaren in de Kerk. hunne verkiezing

en hun ambt.

De Heere is Koning in Zijne Kerk en regeert door Zijn Woord, maar gebruikt daartoe den dienst van inenschen (instrumenten). Hij zou óf geen instrument kunnen gebruiken óf andere (b.v. engelen) — toch doet Hij alzoo niet. Ten eerste blijkt daaruit Gods goedertierenheid. Menschen zijn Zijne gezanten, uitleggers, vertegenwoordigers! Ten tweede is het nuttig tot onze oefening in ootmoed en gehoorzaamheid aan het Woord, schoon 't ons door geringe menschen gebracht wordt. Als God zelf van den hemel sprak, zouden allen wel luisteren ; even goed behooren zij het te doen nu het door menschen hun gebracht wordt. Ten derde is 't een zeer geschikt middel om de onderlinge liefde aan te kweeken : de een herder — de anderen leerlingen, Eph. 4 : 14 v.v. Deze dienst van menschen is de voornaamste zenuw, waardoor de geloovigen aan elkander in één lichaam verbonden zijn. Zóó vervult Christus alle dingen. Dit Apostolische en Herderlijke ambt is tot bewaring van de Kerk op aarde noodiger dan het licht en de warmte der zon, noodiger dan spijs en drank.

Gods Woord spreekt er van op treffelijke wijze. Jes. 52 : 7 (hunne voeten zijn liefelijk); Matth. 5 : 13, 14, (de Apostelen zijn 't zout der aarde, 't licht der wereld); Luk. 10 : 16, („die u hoort, hoort Mij, etc.); vooral 2 Cor. 3 en 4, (de bediening des Evangelies is eene bediening des Geestes, der gerechtigheid en des eeuwigen levens).... Ook toont God het door voorbeelden. Cornelius: een engel gezonden — maar Petrus moest komen om hem het Evangelie te verkondigen. Paulus : Ananias moest komen om hem te leeren en te doopen Niemand verachte dan die bediening!

Vijf ambten noemt de Schritt: 1. apostelen, 2. profeten, 3. evangelisten, 4. herders, 5. leeraars. De beide laatste zijn

Sluiten