Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

making, uitlegging, regeering en verzorging der armen. Alleen de beide laatste zijn voortdurende ambten.

Regeerders d. w. z. de ouderlingen, uit het volk verkoren, om met de opzieners (herders) opzicht uit te oefenen over den wandel der leden en om de tucht te bedienen. Rom. 12:8, „Die regeert, doe zulks met zorgvuldigheid."

Diakenen. In Rom. 12 tweeërlei diakenen. „Wie uitdeelt, (diakenen die de aalmoezen uitdeelden) doe dat in eenvoudigheid — wie barmhartigheid doet (zoodanigen, die zich hadden gewijd aan het verplegen van armen en kranken; zoo b.v. sommige weduwen, 1 Tim. 5 : 9) doe dat in blijmoedigheid." Bijzonder de eersten werden diakenen genoemd. Oorsprong van dat ambt, zie Hand. 6.

Om der orde wil mag niemand eenig openbaar ambt in de kerk aannemen zonder daartoe geroepen te zijn. Om voor een waar dienaar der kerk gehouden te worden, moet men 1". eene wettige roeping hebben, 2°. dezelve opnemen en volvoeren. Paulus wijst herhaaldelijk op zijne roeping en getrouwheid.

Calvijn wil nu alleen over punt 1 handelen ; en dan alleen van de uiterlijke roeping, welke tol de orde der kerk behoort; over de inwendige roeping kan de kerk niet oordeelen. (Deze laatste is : een goed getuigenis onzer harten, dat wij het ons voorgestelde ambt aannemen, niet uit eerbejag of gierigheid, of iets dergelijks, maar uit oprechte begeerte om de kerk te stichten). Vier zaken zijn hierbij op te merken:

a. Wat voor dienaars moet men roepen ? Zie Tit. 1:7; 1 Tim. 3 : 1. Men lette er op, dat zij voorzien zijn met de noodige gaven en godzaligheid, opdat ze hunne bediening geen smaadheid aandoen. Zoo ook de ouderlingen en diakenen. Vergelijk ook 1 Tim. 5 : 22, „heb geene gemeenschap aan anderer zonden."

b. Hoe moeten ze verkozen worden ? Met vasten en bidden, met eerbied en zorgvuldigheid.

c. Door wie moeten ze gekozen worden ? De Apostelen werden extra-ordinair verkozen ; hun ambt was trouwens ook buitengewoon, Gal. 1 : 1. Iets anders is de gewone verkiezing der dienaren. Hier heeft eene kerkelijke roeping plaats. Ja, die geschiedde nog zelfs bij Paulus en Barnabas (Hand. 13 : 2), ofschoon de Heere reeds van te voren duidelijk de roeping

Sluiten