Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK IV.

Van den toestand der oude Kerk en de wijze van regeering, die in gebruik was vóór de tijden van het Pausdom.

Tamelijk zuiver hebben de ouden in dezen Gods Woord betracht.

Drie orden van dienaren had men : 1°. leer-en regeerouderlingen (herders en leeraars), 2". regeerouderlingen, 3°. diakenen. Ook had men nog: lectoren en akoluthen, doch hiermee werd geen bijzonder ambt aangewezen j 't waren aankomende leerlingen (clerici), die vroegtijdig door onderscheidene oefeningen voorbereid werden om later de Kerk te dienen.

Ad 1. Deze ouderlingen kozen in elke stad over zich éénuit hun midden, dien ze //Bisschop" (episcopos n opziener) noem ■ den. Deze had echter geen gebiedende macht over de anderen. Hij deed wat een burgemeester in den Baad doet (de zaken voorstellen, leiden etc.). Oude leeraars, o.a. Hieronymus, erkennen echter dat dit eene menschelijke instelling is om den nood der tijden (twisten, oneenigheden). Toch noemt Hieronymus het eene zeer oude gewoonte; te Alexandrië reeds van Johannes Alarcus af. Het omliggende grondgebied werd ook tot de stad gerekend ; daar had men ook wel weer collegies van ouderlingen; doch ook deze stonden ter wille van het opzicht en den vrede onder den bisschop der stad. Was een Bisdom te uitgestrekt, dan werden hier en daar ouderlingen aangewezen, die in zaken van minder gewicht het ambt van bisschop bedienden, zoogenaamde Choorbisschoppen. De bisschoppen nu moesten, zoowel als de ouderlingen, arbeiden in de bediening des Woords en der Sacramenten. Zelfs ten tijde van Gregorius zou men het niet hebben kunnen dragen dat een bisschop dat niet deed.

V oorts had ieder landschap over de bisschoppen een Opperbisschop ; boven die weer Patriarchen (concilie van Nicéa). Dit diende tot onderhouding der tucht, hoewel deze graden hoogst zelden gebruikt werden. In moeilijke gevallen kon eene zaak door den Opperbisschop tot eene vergadering van de Dienaren van het geheele landschap gebracht worden. Daar kon ook de bijstand der Patriarchen ingeroepen worden. Van

Sluiten