Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

medebroeders, 1 Petr. 5:1. Hij verdedigt zich tegen onrechtmatige beschuldigingen, Hand. 11: 4. Hij weigert niet op bevel der anderen naar Samaria te gaan, Hand. 8 : 14. Bedenk voorts wat Paulus in Gal. 1 en 2 betoogt: „ik ben in het apostelschap niets minder dan Petrus, hij onder de Joden, ik onder de heidenen." En dit is ook door Petrus erkend. Ja, Petrus is zelfs door Paulus bestraft. Zij waren dus gelijken.

Doch gesteld : Petrus was de Prins der apostelen, in waardigheid boven hen — volgt daar dan uit dat er ook één over de geheele wereld moet wezen? Wijst men op de kraanvogels en de bijen, die één uit zich ten aanvoerder verkiezen, dan dient daarop geantwoord, dat niet al die dieren samen over heel de wereld één koning of ééne koningin hebben ; neen, ieder koningin heeft haar eigen korf, ieder troep zijn eigen koning.

Maar gesteld : 't is goed en nuttig, dat de geheele wereld onder één hoofd sla — dan geldt dat toch niet van de Kerk, want deze heeft een eenig Hoofd, nl. Christus, Eph. 4 : 15. Doch al is Christus het eenige Hoofd, dan kon een ander toch wel onder Hem als een bedienend Hoofd wezen, om op de aarde zijne plaats te bekleeden. Antwoord : nergens heeft Christus die eer aan een ander overgedragen. Als Paulus van de inrichting der Kerk of van hare eenheid spreekt, dan maakt hij van zulk een bedienend Itoofd geenerlei melding. Overdenk vooral Eph. 4 : 11—16.

Doch gesteld : Petrus was het opperhoofd der kerk, met voortdurende successie — waar is dan het bewijs, dat dit voorrecht aan den stoel van Rome verbonden is ? Hij is, zegt men, te Rome gestorven, na aldaar langen tijd geleefd te hebben. Dit bewijst echter niets. Christus zelf heeft te Jeruzalem geleerd en is daar gestorven. En Mozes in de woestijn .... Daarbij komt nog dat Petrus ook te Antiochië zijn zetel gehad heeft. Heeft die plaats er dan niet evenveel recht op ? Door welke godspraak is de zetel overgebracht naar Rome?

Maar laat 't zoo zijn, dat het primaat van Antiochië naar Rome is overgebracht — waarom is dan Antiochië niet numero twee? Waarom gaat Alexandrië dan vóór Antiochië ? En Alexandrië was nog maar de zetel van een discipel, nl. Marcus. Ook zijn Jeruzalem, Ephese, enz. niet geschat geweest naar hunne grondvesters, die Apostelen waren.

15

Sluiten