Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Keizer Constantinus droeg dit twistgedwing op aan den bisschop van Rome, doch stelde hem andere bisschoppen ter zijde uit Italië, frankrijk en Spanje. En later droeg de keizer deze

zaak op aan den bisschop van Arles Wat is er dus van

Roine's beweren ? !

Nevens vele tastbaar onechte stukken, die Rome's recht moeten bewijzen, zijn er ook wel echte brieven van de oude bisschoppen, waarin de grootheid van Rome zeer geprezen wordt en zij zichzelven treffelijke titels geven (bijv. die van Leo, geleerd en welsprekend, maar ook bijzonder eer- en heerschzuchtig), doch de kerken hebben er zich niet veel aan gestoord. Ook wilde Leo de oude privilegiën van de bisschoppen deihoofdsteden gaaf en ongeschonden doen blijven, zoodat hij slechts bemiddelaar wilde zijn in geschillen.

Ten tijde van Gregorius was er echter reeds veel veranderd, en had men zich in den nood en de beroering der tijden meer en meer rondom den stoel van Rome geschaard — maar toch dacht men niet aan zoo teugellooze heerschappij als later. Gregorius zelf erkende nog aller gelijkheid, doch kende zichzelven het recht toe om die zich misgingen te straffen, met het doel om de andere bisschoppen te helpen, niet te overheerschen. Ook wilde hij zelf door allen bestraft en terecht gewezen worden. Gewichtige beslissingen werden hem door den keizer opgedragen. Ja, hij klaagt menigmaal over al de aardsche drukten en beslommeringen aan zijn ambt verbonden. Wat zou hij dan wel in dezen tijd gezegd hebben !..

Te dien tijde was er, gelijk reeds opgemerkt is, voortdurende strijd tusschen Rome en Constantinopel over de opperhoofdigheid. Toen de zetel van het rijk naar Constantinopel verlegd was, moest volgens een ouden regel daarheen ook het primaat verplaatst worden. Innocentius beeft toen willekeurig dien regel veranderd. Naar dien ouden regel werden aan den bisschop van Constantinopel de privilegiën van eer naast den Roomschen bisschop toegestaan (le concile van Constantinopel). Later werd dit te Chalcedon bevestigd. Maar Leo verzette er zich krachtig tegen en stoorde zich niet aan het besluit van (JOO bisschoppen. Hij beweerde dat men aan Alexandrië ontroofde wat men aan Constantinopel gaf. Hij vreesde dat Constantinopel toen weldra no. 1 zou willen zijn. Kort daarop pretendeerde Johannes (bisschop van

Sluiten