Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Later wilde God dat het te boek zou gesteld worden, en de priesters het daaruit zouden nemen, en alle leer daaraan toetsen. Door de profeten heeft God wel nieuwe uitspraken bekend gemaakt, maar toch niet zoo nieuw of zij vloeiden uit de wet voort en stonden er mee in betrekking. Wat de leer betreft waren zij alleen uitleggers der wet. Het nieuwe was : profetieën. Zoo ontstonden van lieverlede : wet, profetieën, psalmen, geschiedenissen — die samen het Woord des Heeren vormden. Daarvan mochten priesters en leeraars niet afwijken. Mal. 4 : 4. Eindelijk is de Wijsheid Gods in het vleesch geopenbaard, en is de goddelijke waarheid in middagklaarheid ons bekend gemaakt, Hebr. 1 : 1. God zal dus ook niet meer, gelijk vroeger, 1111 door dezen dan door genen tol ons spreken ; al de deelen der leer zijn vervuld; dit is zijn laatste getuigenis. Wij leven in „de laatste ure" ; het zijn nu „de laatste tijden of dagen." Nu heet liet: „Hoort Hem !" als den eenigen Leermeester. „Een is uw Meester, nl. Christus," Matth. 23:8. „Die spreekt, spreke als de woorden Gods", 1 Petr. 4 : 11. De Apostelen werden door den Geest geleid in alles wat de Ileere hun te voren onderwezen had, Joh. 14.

In de kerk heeft men zich dus stiptelijk te houden aan het Woord van God, en de herders, daarmee gewapend, hebben groote macht en autoriteit om satan en zijn rijk, om alle inenschelijke leeringen tegen te staan; het huis van Christus te bouwen; dat van satan omver te werpen; de schapen te weiden; de wolven te verdrijven; de leerzainen te onderwijzen; de wederspannigen te berispen ; te binden en te ontbinden ; zoo noodig te donderen en te bliksemen — maar alles door het Woord Gods. Noch eenig herder, noch de kerk in 't gemeen mag eenig nieuw leerstuk te voorschijn brengen. Zelfs I'aulus wilde geen heerschappij voeren over het geloof der gemeente (2 Cor. 1 : 24), en beveelt: als twee of drie profeten spreken zullen de anderen oordeelen (1 Cor. 14 : 29). Dit geldt ook

van de geheele kerk, want „het geloof is uit het Woord

Gods" (Rom. 10 : 17). Het heeft trouwens ook geen mindere vastigheid noodig, zal het tegen satan c.s. bestand zijn.

Tusschen deze macht der kerk en de dwingelandij der pausgezinden is zoo groot onderscheid als tusschen Christus en Helial. Zij beweren : een algemeen concilie is het ware beeld

Sluiten