Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze zijn om velerlei redenen noodzakelijk, zal alles eerlijk en met orde geschieden. Dit sta echter vast: 1". die kerkelijke wetten of regelingen zijn niet noodig (er zaligheid en binden derhalve de gewetens niet; 2". zij behooren niet lot den dienst van God.

Calvijn verklaart nu wat men door «eerlijkheid en goede orde" te verstaan heeft. Dit slaat op de noodzakelijke ceremoniën, op de stemmigheid en achtbaarheid in de vergaderingen der geloovigen. Voorts op de goede regeering, de verhouding van regeerders en volk, den algemeenen slaat der Kerk. Daartoe moet de tooneelmatige toestel van de pausgezinden bij den godsdienst en hunne beuzelachtige praalvertooningen als nutteloos ter zijde gesteld worden. Hij wijst dit ook nog meer in bijzonderheden aan, en noemt enkele dingen die noodzakelijk of althans zeer nuttig zijn inzake openbare Godsvereering en kerkregeering. Aangezien echter Gods Woord niet in alle bijzondere gevallen voorziet, moeten wij de algemeene regelen en beginselen in acht nemen. Zoo zullen dan naar onderscheidene tijden en plaatsen de gebruiken veranderen. Zoo kan er ook op dezelfde plaats verandering gemaakt worden, evenwel niet noodeloos, niet lichtvaardig. Men moet hierbij altijd vragen: wat schaadt, of wat sticht ? In het algemeen kan inen dus zeggen : wij keuren alleen zulke instellingen en zulke regelingen goed, die op Gods Woord gegrond of aan de schriftuur ontleend zijn.

Met betamelijken eerbied, doch zonder bijgeloof, meteen vrij geweten, behoort een iegelijk zoodanige inzettingen te houden. Niemand verachte ze. Ieder schikke zich in zulke zaken zooveel mogelijk naar tijden en plaatsen. Die uit onbedachtzaamheid of vergetelheid feilt, zondigt niet, maar wel hij die uit eigenzinnigheid en wederspannigheid ze veracht. Hij bevordert niet vrede en stichting, 1 Cor. 11 : l(j.

Voort worde met alle naarstigheid in deze tegen dwaling en miabuiik gewaakt, waartoe men te voren zoo schromelijk vervallen is. Daartoe is het goed : niet vele instellingen te maken, maar zeer weinige, en die nuttig. Zelfs is het niet ondienstig in dezen tegenwoordige tijd, om der bijgeloovigheid wil, sommige dingen af te schaffen, die anders niet ongoddelijk of oneerlijk zijn. Voorts is schriftmatig onderwijs dienstig.

Sluiten