Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Dit sta dus vast: de Sacramenten doen niets anders dan wat Gods Woord doet, t. w. ons Christus en in Hem de schatten der hemelsche genade aanbieden en voorstellen. Wat voordeel zouden ze dan brengen, tenzij ze door het geloof worden aangenomen ? (Beeld : de wijn of olie vloeit weg en het vat blijft ledig, indien de mond van het vat niet geopend is). En ook dit sta vast: nooit draagt God zijn werk aan uitwendige teekenen op, al gebruikt Hij ze ook als werktuigen, door ons hoog te waardeeren.

Met ,/sacrament" worden aangeduid alle teekenen, welke God ooit aan de menschen gegeven heeft om van de waarheid zijner beloften hen te vergewissen. Zulke teekenen waren soms natuurlijke voorwerpen (de boom des levens — de regenboog), soms wonderen (de lichtende fakkel in den rookenden oven, Gen. 15 : 17; het vlies van Gideon, Richt. 6; de schaduw van den zonnewijzer tien graden terug, Jes. 38, 2 Kon. 20.) Calvijn wil echter alleen spreken van zoodanige, die God in zijne kerk verordend heeft om de zijnen op te wekken in het geloof en in de belijdenis daarvan. Tot elke godsdienstige vereeniging zijn zulke uitwendige teekenen of sacramenten noodig, volgens Augustinus. Van den aanvang af zijn ze dan ook door God ingesteld, maar door den satan in ongoddelijke en bijgeloovige dienstbetooningen veranderd (heidensche godsdienstplechtigheden).

De heilige Sacramenten zijn niet bloote teekenen (gelijk de boom des levens, de regenboog, enz.) maar tegelijk ceremoniën, waardoor God zijn volk wil oefenen 1°. om het geloof inwendig 'aan te kweeken en te versterken, 2°. om den godsdienst onder de menschen te belijden. Chrysostomus noemt ze : verbindtenissen van God aan ons, en van ons aan God.

De Sacramenten waren verschillend naar de onderscheidene tijden en bedeelingen Gods. Abraham en zijn zaad hadden de besnijdenis, waarbij later de reinigingen, offeranden en andere ceremoniën der wet. Deze duurden tot de komst van Christus. Toen werden twee ingesteld : Doop en Avondmaal, die voor de geheele kerk bestemd zijn. Zoowel de Sacramenten van het oude als die van het nieuwe Testament wijzen op Christus.

De Sacramenten van het O. Testament. 1°. De besnijdenis.

Sluiten