Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

is een bijzonder krachtige drangreden om onze kinderen Hem toe te wijden.

Laat ons dan die weldadigheid Gods niet moedwillig en boosaardig verdonkeren !

HOOFDSTUK XVII.

Over het H. Avondmaal van Christus, en wat het ons aanbrengt.

Na ons in zijn huisgezin opgenomen te hebben, draagt Hij als een Vader ook zorg voor onze voeding gedurende ons gansche leven. Ja, tot verzekering daarvan heeft Hij ons het tweede Sacrament gegeven, waarin Christus betuigt het levendmakende brood te zijn (Joh. 6 : 51).

Om het gewicht der zaak en de velerlei listen des Satans is eene nauwkeurige verklaring noodig.

De teekenen zijn brood en wijn, die ons het onzichtbare voedsel, dat wij uit het vleesch en bloed van Christus ontvangen, vertegenwoordigen. Deze geestelijke voedingen vereeniging is uitteraard onbegrijpelijk; daarom stelt de Heere ons haar door zulk een eenvoudig leeken voor oogen. Daardoor vergewist Hij ons, dat het lichaam van Christus eenmaal zoo voor ons is opgeofferd, dat wij dat nu eten, en door dat eten de kracht van die eenige ofl'erande in ons gevoelen ; dat ook zijn bloed eenmaal zoo voor ons gestort is, dat het ons een gedurige drank zij. De belofte toch luidt: ,/Neemt, dat is mijn lichaam, dat is mijn bloed."

Dit Sacrament kan de godvruchtige zielen zeer versterken en troosten. Er ligt immers een getuigenis in : wij zijn met Christus tot één lichaam vereenigd geworden, zoodat al het zijne het onze is. Onzer is dus ook het eeuwige leven — de vergeving onzer zonden, die Hij op zich genomen heeft. Dit alles is ons door dit Sacrament zoo zeker alsof Christus zelf ons voor oogen gesteld en met onze handen getast werd. //Neemt" — 't is dus het onze. //Eet" — 't wordt dus ééne zelfstandigheid met ons. //Voor u gegeven, voor u vergoten" — ze behooren dus meer ons dan Hem toe. In deze laatste woorden vooral ligt schier de gansche kracht van het Sacrament.

Sluiten