Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1:4; Luc. 3 : 3 wde doop der bekeering tot vergeving der zonden."

HET LAATSTE OLIESEL.

Dit ontvangt men in zijn uiterste. Het wordt alleen door een priester bediend. Het geschiedt met olie, die door een bisschop gewijd is, en met dit formulier: //Door deze heilige zalvingen door zijne zeer goedertierene barmhartigheid vergeve God u al wat gij gezondigd hebt met het gezicht, met het gehoor, de reuk, het gevoel en den smaak."

De uitwerking is le. tot vergeving der zonden, 2e. soms tot verzachting van lichamelijke krankheid, of anders tot heil der ziel.

De instelling vindt men Jac. 5 : 14 „Is iemand krank onder u, dat hij tot zich roepe de ouderlingen der gemeente, en dat die voor hem bidden, hem zalvende met olie in den naam des Heeren ; en het gebed des geloofs zal den zieke behouden, en de Heere zal hem oprichten, en zoo hij zonden zal gedaan hebben, die zullen hem vergeven worden."

Jacobus heeft hier het oog op wat we ook in Mare. G : 13 lezen, dat de Apostelen vele kranken met olie gezalfd hebben, die genezen werden. Tn zoodanige ceremonies ligt geen diepere verborgenheid. Jezus en de Apostelen waren dan ook zeer vrij op dat punt; nu eens deden zij het met woorden, dan zonder woorden; nu eens met een zekere stof (olie, slijk), dan zonder iets. Bovendien was die olie niet een middel, maar een teeken der gezondmaking, wijzende op den H. Geest, door wiens kracht eigenlijk de genezing geschiedde. Ook heeft die gave der gezondmaking opgehouden. Wel wordt dit door Jacobus geboden, maar naar de gelegenheid van dien tijd, toen die wondergave nog in de Kerk was. Deze zalving is dus niet een ceremonie door God ook voor óns ingesteld, met een belofte ook voor óns van kracht. En al gold Jacobus' bevel ook voor onzen tijd, dan is toch hunne zalving de ware niet. Volgens Jacobus moet zij toegediend worden aan alle kranken, tot hunne herstelling. Volgens hen aan half doode lichamen, aan menschen die op hun uiterste liggen. Indien deze zalving iets baatte voor lichaam ot ziel, waarom ze dan niet tijdig toegediend ? Ook moet het volgens Jacobus geschieden door de ouderlingen, en wel met gewone (niet gewijde) olie. Enz.

Sluiten