Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Inhoud der Hoofdstukken.

BOEK I.

Hoofdst. Bla(lz

1. De kennis van God en van onszelven. ..... 9

2. Aard en oogmerk der kennis van God ..... 10

3. Natuurlijke Godskennis 10

4. Hoe deze kennis bedorven en verstikt wordt door onwetend¬

heid en boosheid U

5. De kennis van God duidelijk in de samenstelling en regeering

der wereld

6. De Schrift is volstrekt noodig 15

7. De Schrift bevestigd door het getuigenis des Geestes . . 17

8. Bewijzen om de geloofwaardigheid der Schrift te bevestigen . 18

9. De geestdrijvers stooteu alle beginselen der godsvrucht om . 22

10. De ware God tegenover de afgoden 23

11. Het is ongeoorloofd aan God eene zichtbare gedaante toe te

eigenen 24

12. God van de afgoden afgezonderd ...... 27

13. God is een eenig Wezen en drie personen .... 29

14. De ware God van de valsche onderscheiden . . . . 3ö

15. Hoedanig de mensch is geschapen 41

^-16. Gods Voorzienigheid 44

-—17. Einde en gebruik dezer leer 47

—18. Gods bestuur over de zonde 52

BOEK II.

-—1. De erfzonde

^-2. De mensch onder de macht der zonde 57

3. Onbekwaam ten goede 03

4. Hoe werkt God in de harten der menschen ï . . . . (J8

5. Wederlegging van de verdedigers van den vrijen wil . . 70 _^-b. De verdorven mensch moet zijne verlossing in Christus zoeken 75

7. De wet een tuchtmeester tot Christus 77

8. Uitlegging van de wet der zeden 81

9. Christus is eerst in het Evangelie volkomen geopenbaard . 95

10. Gelijkheid van Oud en Nieuw Testament 9tj

11. Onderscheid van Oud en Nieuw Testament .... 99

12. De noodzakelijkheid der menschwording van Christus . . 102

13. Aard der menschwording 104

14. Twee naturen, één persoon. ....... 105

15. De drie ambten van Christus 107

^17' J!?8- Christus het ambt van Verlosser volbracht heeft . . 109

•'17. Christus heelt de genade Gods en de zaligheid voor ons verdiend 114

BOEK III.

1. Het voorgaande wordt ons deel door de verborgene werking

des H. Geestes .......... H(J

2. Het geloof. Deszells aard en eigenschappen .... 117 ^,3. Wedergeboorte door liet geloof en de bekeering . . . 128

Sluiten