Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdst. Bladz.

4. Over de poenitentie, etc. ........ 134

5. Allaten eu Vagevuur 141

6. Het leven des Christens en de opwekking der Schrift daartoe. 143

7. Korte inhoud van het Christelijk leven 145

8. De verdraagzaamheid onder het kruis 147

9. De overdenking van het toekomstige leven .... 149

10. Het gebruik van het tegenwoordige levi n en deszelfs hulp¬

middelen 151

11. De rechtvaardigmaking des geloofs 152

12. Wij moeten in deze onze harten opheffen tot de vierschaar Gods. lüti

13. Twee dingen vooral in de rechtvaardigmaking aan te merken. 158

14. Het begin en de gedurige voortgangen der rechtvaardigmaking. 159

15. Eigen verdienste vernietigt Gods lof en de zekerheid onzer

zaligheid 163

16. Wederlegging van de lasteringen der pausgezinden . . . 165

17. Overbrenging van de beloften der wet met die des Evangelies. 160

18. Genadeloon 171

19. De Christelijke vrijheid 173

20. Het gebed (Verklaring van het Onze Vader) .... 177

21. De verkiezing van eeuwigheid 193

22. Getuigenissen der H. Schrift in deze 195

23. Wederlegging der lasteringen 197

24. De verkiezing wordt bevestigd door de roeping Gods : de ver¬

worpenen halen zich het rechtvaardig verderf op den hals . 201

25. De opstanding ten laatsteu dage ...... 206

BOEK IV.

1. De ware kerk met welke wij eenheid moeten onderhouden . 212

2. Vergelijking van de valsche kerk met de ware. . . . 218

3. De leeraars en dienaars der kerk 221

4. De toestand en regeering der oude kerk 225

5. De oude vorm van regeering is vernietigd .... 828

6. De opperhoofdigheid van den Roomschen stoel. . . . 231

7. De aanvang en voortgang van het Pausdom .... 235

8. De macht der kerk ten aanzien van de leerstukken des geloofs. 240

9. De kerkvergaderingen en derzelver gezag 243

10. De macht der kerk om wetten te maken 246

11. De rechtsmacht der kerk en derzelver misbruik . . . 252

12. De kerkelijke tucht 256

13. De geloften 262

14. De Sacramenten 2b6

15. De Doop 272

16. De Kinderdoop 277

17. Het Avondmaal 283

18. De Paapsclie mis. ....••••• 294

19. De vijf valschelijk dusgenaamde sacramenten .... 297

20. De burgerlijke regeering 305

Bladz. 134 141 143 145 147 149

Sluiten