Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en sedert hebben alle jaarverslagen van de gouvernementsonderneming een belangrijke paragraaf aan „Scheikundige onderzoekingen gewijd, eere den heeren Bernelot Moens en van Leersum.

Sinds jaren is nu reeds de wenschelijkheid geuit, die paragraten te resumeeren, in een compendium alzoo byeen te brengen. Met wenschen en praten niet verder komende, heb ik deze taak mij zeiven opgelegd en als vrucht daarvan wordt den belanghebbenden en belangstellenden een bijdrage nier aangeboden, welke een welwillende beoordeeling vraagt maar waarvan het wetenschappelijk feitelijke zeer zeker zai kunnen medewerken tot den opbouw en het bevorderen van deugdelijke theorieën, waaruit ook voor de planters-bedrijven leering en nut te trekken valt.

Was aanvankelijk het plan, uit de verslagen 1872-1907 de zakelijke gegevens in chronologische orde te relateeren zonder meer, al spoedig echter bleek dit werk van bloote compilatie noch animeerend, noch aan de volledigheid en een juiste >eoordeeling bevorderlijk. En zoo zijn van lieverlede adstrueerende bijvoegingen, historische aanteekeningen, persoonlijke herinneringen en ervaringen ingelascht, die geenszins bedoelen eenige critiek, doch veeleer streven naar verklaringen, welke tot toelichting en opbouwing kunnen strekken.

Ier voorkoming van verwarring, zyn alle alinea's uit de \erslagen met het teeken „ geopend en gesloten en de op vaste, ot voorloopige, conclusies gely kende uitspraken met vette letter gedrukt.

Waar uit andere bronnen werd geput, is dit te kennen gegev en en, waar ik mij eigen bemerkingen veroorloofde, geschiedde dit ( ) of zóó, dat de lezer het wel begrijpen zal.

Door a,an deze regelen vast te houden, mag vertrouwd worden, dat alle grond tot misverstand is ondervangen.

Ten behoeve en ter wille van den navorscher, is een klapper toegevoegd, waarop elk behandeld vraagstuk afzonerlyk \ ooi komt, met verwijzing naar de pagina's onzer resumtie. °

Meer te doen was mij niet mogelijk geweest; wat nagespeurd werd in een 35-tal jaarverslagen en daar buiten, vereischte reeds \ ermoeiende inspanning naast nauwlettende zorgen, en tiet zal my een voldoening zyn wanneer er onder de geleerden gevonden worden en zich opmaken, deze bydragen voor een gezette studie te benutten en te bewerken. Hun werk zou ongetwijfeld dankbaar ontvangen worden.

Dat vele kina-planters er hun nut mede zullen kunnen «oen, mag ik hopen en vertrouwen.

De firma J. H. de Bussy heeft my, met hare gewone

Sluiten