Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Al zullen we uit de volgende verslagen nog wel veel omtrent; het mossing-" en „schraap-systeem" over te nemen hebben, hier kan alvast worden aangeteekend, dat die praktyken sinds lang wel afgedaan schijnen te hebben en in zooverre buiten sprake zouden kunnen blijven. Heeft de praktijk v°ordeel van ervaren, althans niet zooveel dat de voordeelen de nadeelen overwegen, voor de wetenschap de levensleer der Cinchona's, kan het wensehelijk blijven nog eens stelselmatig de proeven te herhalen. Ter juiste schattint van de waarde zoowel als ter bevordering van de geschiedenis kan het de moeite loonen hier over te nemen wat, ter zake by nota van 8 November 1878, onder den titel van Wetenschappelijke opmerkingen en ervaringen betreffende de kina-

ttr tn vergadering van de Koninklijke Academie van etenschappen werd voorgedragen.

Kei bekteeden van de levende kina-boomen met mos (Mac. Ivor s mossing proces). In het jaarbericht over 1864 werd geschreven: ingevolge advies van Dr. de Vrij hebben

mos I7°R' 6enige kinaboomen met

ÏÏSt i i • • T houdt den stam in zeer vochtigen staat en het is niet onwaarschijnlijk, dat hieraan (en de

afslmting van licht) het door de Vrij opgemerkt hooger alkaloid-gehalte moet worden toegeschreven. Over enkele maanden zullen vergelijkende proeven ons aangaande den waren invloed kunnen inlichten.

m^Pv?niSar?-g moet erkend worden, dat deze proeven met mos-bekleeding „zooal niet met vooroordeel, dan toch met eenigen tegenzin genomen werden".

De kina-aanplantingen hadden destijds, verspreid als ze ^ai?n. in de duistere oorspronkelijke bosschen, nog niet veel tc beteekenen en de arbeid van een tiental jaren had nog

ïrii r;rg praktlsche resultaten geleid. In Indië lachte men vrij algemeen over de kostbare liefhebberij van de regeering om er een kma-cultuur op na te houden, waarvan men Sf zoovele jaren nog geen klinkende uitkomsten kon voorzien

verwacht-en" T SJ,echtS négatieve resultaten bleef

w ht- ,Men schatte de kina-cultuur een liefhebberij \an de elkander opvolgende opperlandvoogden. (Pahud eü &loet yan de Beele) en particulieren waren zelfs niet te overreden om proeven met kinateelt te nemen

(Op aandrang van de G. G. S. v. d. B bezorg ii- nar p00"1^ eenige Pinten op de particuliere landen Tjiömas en JWoekan en Tjiassen,; beleefdheidshalve lieten de hSreS

was dë d80""™ dat «gallen. Kakel Holle

s was^s„esr "e proef °P Z«" ""*•

Sluiten