Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van weinig of geen beteekenis bleek te zijn. Voor de beantwoording der vraag of dit Quinium een geschikt materiaal oplevert voor de bereiding van kinine- en andere sulfaten, werd voorgesteld het ter beoordeeling naar Nederland op te zenden, aan welk voorstel gevolg is gegeven".

Alvorens het hierop bekomen antwoord mede te deelen, moge hier worden opgemerkt, hoe gunstig van Leersum 's nieuwe bereidings- (uittrekkings-) methode reeds werkte. Nagenoeg geen alkaloïd bleef toch in den uitgetrokken bast terug. En, had de bereiding van Quinetum een ander doel dan die van Quinium, dacht men het eerste als surrogaat van de vroeger nog te dure kinine te kunnen toepassen, — het tweede in de plaats van kostbaarder emballage en uitvoer van grondstof aan te bieden, — met beide mengsels van ruwe alkaloïden zijn door den geneeskundigen dienst in Indië proeven genomen, waarvan de uitkomsten ten deele in de kina-verslagen, maar, uitvoeriger, in afzonderlijke rapporten zijn gepubliceerd.

In de Java-Courant N°. 46 van 1886 werd opgenomen het door Moens, onder dagteekening van 23 Maart '86, aan Z. E. den Minister van Koloniën uitgebracht verslag nopens de vraag „in hoever het hem toegezonden praeparaat van ruwe alkaloïden (quinium) zou kunnen dienen als grondstof voor de bereiding van zwavelzure-kinine".

Dit belangwekkend verslag luidde woordelijk als volgt:

„Naar aanleiding van Uwer Excellentie's missive van den 25sten Januari j.L N°. 60 La As, heb ik, van het daarbij gevoegde Quinium, gedeelten gegeven aan H.H. Directeuren der navolgende kininefabrieken:

Amsterdamsche kininefabriek te Amsterdam;

Chininfabrik Braunschweig te Brunswijk;

Chininfabrik te Frankfort a/M.;

•Jobst's Chininfabrik te Feuerbach by Stuttgart;

Whiffen's chininefabriek te London,

met verzoek mij wel hunne opinie te willen mededeelen omtrent het hun toegezonden quinium, vooral met betrekking tot zyne bruikbaarheid als materiaal voor kininebereiding, indien het, in gedeeltelijke vervanging van kinabast, in den handel gebracht werd.

Ten einde Uwe Excellentie in de gelegenheid te stellen kennis te nemen van het oordeel dier fabrikanten, die op de meest heusche wijze aan mijn verzoek hebben voldaan, laat ik hier de kopijen volgen van dat gedeelte hunner brieven, dat op deze zaak betrekking heeft.

Sluiten