Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Daar in sommige dezer brieven ook andere zaken, van geheel particulieren aard, behandeld worden, kan ik ze minder goed in hun geheel overleggen. De kopijen zyn echter letterlijk en de brieven worden door mij bewaard.

Advies der Amsterdamsche kininefabriek.

Het van U ontvangen monster bevatte, naar het onderzoek in ons laboratorium:

Chinin purum 23.50

Cinchonidine sporen

Chinidinum

Chinchonium en Amorphe alcaloïden . . . 11.45

Hars enz 65.05

Bij het oplossen van het extract in zwavelzuur, ontwikkelde zich een sterke onaangename reuk, die slechts door herhaalde zuivering met dierlijke kool was weg te nemen.

Ofschoon wij op een proef op zoo kleine schaal niet met volkomen zekerheid kunnen afgaan, meenen wij echter te mogen aannemen dat:

1'. dit artikel als bruikbaar moet worden beschouwd

voor chininefabrikanten;

2'. dat het dus, behoudens prijs, gewild zal zijn; 3*. dat wij, den prijs van sulphas chin. als ƒ 55.— per kilo aannemende, het er voor houden, dat het extract, volgens ontvangen monster, hier waard zoude zijn, per kilo ƒ 13.95.

Advies der Chininfabrik Braunschweig.

Het ons toegezonden monster quinium zullen wij onderzoeken en U over eenige dagen het resultaat berichten. Zoude wel werkelijk de fabricage van dit product in Java goedkooper zijn dan de transportkosten, die, bij de tegenwoordige vrachten toch zeer laag zijn? Indien hierin geen zeer aanzienlijke besparing ligt, dan zal het wel altijd voordeeliger zijn, de takbasten herwaarts te zenden dan het quinium. Iedere fabrikant zal een monster van een partij quinium altijd zeer wantrouwen, daar het toch steeds de vraag blijft of de partij werkelijk gemiddeld met het monster zal overeenstemmen. Zij kan beter, of ook slechter zijn, maar de fabrikant zal, om zich voor schade te beveiligen, slechts laag kunnen bieden.

De fabricage van kinine uit zulk eene harsachtige stof, is al zeer weinig minder moeilijk dan uit den bast, zoodat in dit opzicht, de reeds in Java verrichte arbeid volkomen nutteloos is.

Sluiten