Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

AI wat er verder in voorkomt is hars, ontledingsc r? voc ' betgeen waarde heeft is slechts 13 8 a 14.5 pCt. Een mengsel van nevenalcaloïden, zooals de bovenstaande 20 ft 22 pCt, verkoop ik gaarne voor 3a 4 mark per kilo (/ 1.80 a ƒ 2.40 per kilo), maar

9n ft* (mi''n voorraad bedraagt minstens

JU a 30 duizend kilogram). De afscheiding dier alcaloïden van de kinine, om deze te zuiveren, kost minstens even zooveel als hunne waarde voor de fabrikanten is. Waartoe moet dan een fabricage dienen, indien slechts een condensatie verkregen wordt van 13 a 15 pCt.; de uitmuntende Ledgenana-basten heb ik veel liever.

3®. Verkoop van het quinium.

Het is nauwelijks mogelijk om van zulk een praeparaat een goed monster te verkrijgen. De bovenstaande analysen zijn zeer nauwkeurig en herhaaldelijk gecontroleerd. Wanneer het nu blijkt dat reeds in één stuk het mengsel met volkomen gelijkmatig is, hoe zal het dan wel bij grootere partijen zijn?

Wanneer een fabrikant tot den koop van zulk een zelfstandigheid overgaat, dan moet hij er wel op rekenen dat zij tegen kan vallen, en daarom minder betalen, anders kan hy zich een groot nadeel berokkenen. Deze vorm van ruwe alcaloïden, kan dus in geenen deele aanbevolen worden en ik zoude in het belang der planters wenschen, dat men zich daarmede niet aan een volkomen fiasco blootstelt, en ook nog geld verliest in een rabriek, die de kiem van den ondergang in zich zelve zoude dragen.

De vrachten in Z. Amerika naar de W. Kust en van daar naar Europa zijn veel duurder dan die van Java. Voor die streken zoude het dus nog veel meer aanbeveling verdienen om zulk een fabriek van ruw alcaloïd op te richten, en het heeft daar dan ook niet aan proeven in het groot ontbroken. Er zijn mengsels geleverd, die 60 a 80 pCt. alcaloïd bevatten en die ten minste zoo zuiver waren, dat men terstond daaruit ruw sulfaat konde bereiden, maar ook deze fabriek is gefailleerd. Wij hebben toen al de resteerende producten gekocht.

Waarom moet nu altijd en altijd weder uit schade wysheid verkregen worden?

Van de vele kleinere proeven die in Z. Amerika mislukt zyn wil ik in het geheel niet eens spreken.

• j aan U over om van het vorenstaande

ieder gebruik te maken, dat U zal goed dunken.

Sluiten