Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Na deze adviezen, het resumé en advies van Moens, mogen commentaren waarlijk wel overbodig heeten, al dient gelet op de veranderde tijden, die zoo groote verschillen in vraag en aanbod, verbeteringen daarneven in de fabricage, de kosten en verhoudingscijfers brachten. Omstreeks veertien jaren geleden kwamen de plannen en ontwerpen tot oprichting van eene kinine-fabriek op Java aan de orde. De geschiedenis vraagt geen herinnering. Maar nu schijnen de vroegere denkbeelden toch weder voorstanders te vinden en beroept men zich op zoo veel verbeterde middelen ter extractie van de grondstof, om daarop nu een preferentie te bouwen. Proeven blijven zeker altijd aan te bevelen, mits ze met rede en op voldoende schaal genomen worden. Na al hetgeen de historie er ons van heeft geleerd, kan 't ons echter niet tot bemoediging leiden.

Voordat we verder gaan met napluizen van de Kina-verslagen, ter herinnering aan hetgeen op scheikundig gebied werd gepraesteerd, willen we nu even de practische uitkomsten mededeelen der toepassing van het gedeeltelijk schillen èn, of schrapen (of schaven) der boomen, hetzij met al of niet bedekken van den bast. De verslagen 1883 e.v. schijnen een afdoening hier wel te wettigen.

In het eerste verslag (83) werd aangeteekend (van Romunde) „De door afschaving geoogste bast van de oude, oorspronkelijke Ledgerboomen was nu drie jaren oud, een leeftyd waarop het kinine-gehalte dat van den oorspronkeljjken bast overtreft".

„Eenige boomen, die in vroegere jaren daarvoor nog te klein waren, werden voor de eerste maal aan de operatie onderworpen. De boomen werden niet bedekt doch ook slechts over de helft van hun omtrek geschaafd".

„De uitkomsten bewezen, dat de boomen de operatie zonder nadeel verdragen. Jonge Ledgeriana-tuinen, plantsoenen van zaailingen, werden tot nog toe niet geschaafd, omdat het niet raadzaam werd geoordeeld deze op jeugdigen leeftyd in hun groei te belemmeren. In den loop van 1884 zal met het afschaven der 6- en 7 jarige boomen een aanvang kunnen worden gemaakt".

„Daar het afschaven der boomen op aanzienlijke hoogte boven den grond, vooral op sterk hellend terrein, groote bezwaren oplevert, werd een proef genomen met het afkappen van den top, op een hoogte van 12 voet boven den grond. De proef is genomen met een Officinalis-plantsoen te Nagrak en zal in den loop van 1884 op grooter

Sluiten