Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

groot genomen zijn, zoo ongunstig gebleken, dat van deze

oogstwijze voor goed is afgezien".

„Bleven ook al de geschaafde boomen voor een groot deel hun frisch en gezond voorkomen behouden, by die boomen welke slechts een enkelen oogst door afschaving van de !Ü i VqaDi omtrek hadden geleverd, bleek het onaangeroerd deel van den boom, een jaar na de operatie belangrijk

gedeelte" te z*>n toeëenomen dan het afgeschaafd

zo*"gvuldig genomen proeven zijn nog genomen om het verschil in ontwikkeling duidelijk en met cijfers aan

zo°wel met bedekking van het afgeschaafde gedeelte als zonder die voorzorg".

slechte g?volgen van de in '84 toegepaste schraap-

ÏÏhtQ Ho Tw* Da, verlo°P van enkele maanden telkens slechts de helft van den omtrek van den boom aan de operatie

viTn W O™??8"! ,e(?en zicb eerst gevoelen in het begin van het 2e kwartaal 85, toen vooral te Tjibietoeng en te

Rioenggoenoeng, en m mindere mate ook te Tjibeureum, een

■I . angrijk aantal boomen, dat aanvankelijk op plm. 5000

werd geschat, doch later bleek wel het dubbele te bedragen

HA°ini!gi k0gKn te kwijnen, dat het noodig werd geacht de ziekelyke boomen te ontgraven".

„Het geleidelijk afschaven van den geheelen omtrek van den boom werd bijna uitsluitend toegepast op Ledgeriana's van inferieure kwaliteit en daarom is de schade door in daarop gevolgd ontijdig oogsten van den boom dan ook van mmder beteekenis".

ol "P°ch ook m gesloten plantsoenen te Rioenggoenoeng, die slechts een enkelen oogst van Ledger-schilfers leverden, gaf de schraap-methode minder gunstige resultaten. Wel werden daarin geen stervende boomen aangetroffen, doch de planten bleven gedurende geruimen tijd kwijnen en bij de langdurige regens begonnen de ontbloote bastgedeelten bij zeer enkele individuen zelfs te rotten".

„Mocht het blijken, dat de boomen in gesloten aanplantineen de operatie zonder gevaar niet kunnen doorstaan, dan zal by het groote voordeel, dat zulke gesloten plantsoenen door

leZ°,rm!,ng Van een maximum-product bij een minimum nderhoud en een groote mate van humus-vorming en daarmede gepaard gaande physische en chemische verbetering van den bodem aanbieden, de toepassing der schraap-methode

spoedig geheel moeten worden verlaten" (zeer juist). „J'vivm toepassing van het Mac IvoR-systeem, waarbij geleidelijk reepen bast van den boom werden genomen, op aen duur aan de verwachtingen niet beantwoord, (wat te

Sluiten