Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hoefde te zijn, gedachtig aan de reeds meermalen voorgekomen afwijkingen en het reeds tamelijk vaststaand feit, dat er in den levenden boom wel degelijk omzettingen vanalkaloid plaats vindt, dat o. a. aan de vorming van kinine die van andere alkaloïden vooraf kan gaan en — die kinine op haar beurt weder transfereeren kan.

„De zooveel sterkere groei, waardoor de enten zich van zaad- en stekplanten onderscheiden, een sterker groei, die veroorzaakt wordt door een krachtigen Succirubra-onderstam, wettigen daarom volkomen de voortzetting der kunstmatige vermenigvuldiging, waarbij de zekerheid bestaat, dat zeer ryke individuen worden voortgekweekt".

Deze verklaring, geheel het beginsel omvattend van het enten, heeft hier meer in 't bizonder nu zeker de beteekenis, dat men niet te vreezen heeft voor nadeeligen invloed op het bast-gehalte van de ent door den Succirubra-onderstam, waaromtrent immers, ten overvloede, nog verzekerd werd dat „op grond van scheikundig onderzoek alzoo aangenomen mag worden, dat de invloed van den S.-onderstam op de samenstelling van den bast van den daarop gegriffelden Ledger zich slechts op het onderste deel van de ent doet gevoelen".

„Een viertal analyses toonden aan, dat een geringe achteruitgang in alkaloïd-gehalte valt waar te nemen bij bastpoeder, nadat het omstreeks een jaar aan den invloed van lucht en vochtigheid is blootgesteld".

1887. Op de vraag „aan welke temperatuur kinabast bij het drogen mag worden blootgesteld? is door uitkomsten van onderzoek gebleken: „dat een temperatuur van 105° C. zonder gevaar kan worden bereikt, maar dat bij een temperatuur van 110° C. reeds eene geringe verandering in het alkaloïd-gehalte valt waar te nemen, terwijl die daling sterk toeneemt door droging bij 115° C. De voor proefneming bestemde bast werd eerst in de zon gedroogd en daarna 24 uren aan temperaturen van 70-120° C. blootgesteld".

„De vraag of de invloed van deze temperaturen dezelfde is bij toepassing op versch geoogsten bast, blijft nog ter beantwoording over".

„Uit het onderzoek van den vernieuwden Succirubra-bast, 6 jaren na toepassing van Mc. Ivor's systeem, blijkt, dat die bast nog steeds zj]n samenstelling big ft behouden en nog geen terugkeer tot zyn oorspronkelijke samenstelling van Succirubra-bast vertoont".

Sluiten