Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van takken, die nog gelegenheid hebben zich te ontwikkelen, die dua nog niet geheel zijn onderdrukt, geen ongunstigen invloed zou uitoefenen op de samenstelling van den bast".

„Daar dit vermoeden slechts gebaseerd was op een drietal analyses (lees zes van drie boomen) zoo werd zeer urgent geacht de proef op een eenigszins grootere (97 : 6) schaal te herhalen. (Hier heerscht stellig een abuis, immers werd in 1890 juist aan een ongunstigen invloed gedacht, in 1893 daarentegen geen invloed bevonden.)

„Uit de eerste serie analyses (40) blijkt nu, dat het verwijderen van bedoelde takken geen ongunstigen invloed op de samenstelling van den bast uitoefent" (bevestiging alzoo van de ten vorigen jare bekomen uitkomst).

„Om echter na te gaan, of na een langer tijdsverloop dan van één maand zich wellicht een nadeelige invloed zou doen gevoelen, werden bij een tweede proef (41 analyses) de basten, vijf maanden na het wegnemen der takken onderzocht en kon ook hierbij geen nadeelige invloed geconstateerd worden".

„Ten slotte werd nog een derde proef genomen, en wel, door van een zevental boomen de takken, welke voor snoeiïng in aanmerking kwamen, niet successievelijk doch alle te gelijk weg te nemen, z.g. „direct op stam brengen", om uit te maken of dit, met het oog op het alkaloïd-gehalte, zonder nadeel kan geschieden.

„En ofschoon dit, volgens de uitkomsten van zeventien analyses, geen nadeelige gevolgen heeft, zoo is een dergelijke behandeling in de praktijk sterk te ontraden, omdat behalve andere nadeelen, de verdere ontwikkeling van den boom er een tijdlang door tegengehouden wordt".

(Wat onder die andere nadeelen wordt verstaan, is niet gezegd. Dat het op omschreven manier bevorderen van een stamvorming, geen cultuurbedrijf mag heeten dat een verstandig en ervaren planter toepast, is welzeker. Vooral jonge boompjes kunnen hun takjes als degelijke voedingskanalen niet zonder winstderving missen. Met het hiervoren besproken stelsel van geleidelijk sleunen is het iets anders daar de takken naarmate ze door bovenliggende in onderdrukking, afsluiting van licht ook, komen, niet of weinig meer fungeeren kunnen, bladerloos als ze van lieverlede dan ook worden).

„Een zestigtal analyses van C. O.-boomen bevestigden andermaal de vroeger reeds uitgesproken meening, dat de buitengewoon hooge cijfers van het alkaloïd-gehalte bij enkele C. O.'s aangetroffen, uitsluitend aan individueele verschillen en niet aan de cultuurwijze moet worden toegeschreven".

„Slechts één exemplaar met 9.83 pCt. kinine, kwam dan ook maar voor latere voortteling in aanmerking."

Sluiten