Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Uit deze graph. voorstelling zou blijken, dat tot V, M. boven den grond het kinine-gehalte loopt van 6—6.40 pCt. om daarna te dalen tot 5.50 bij 2 M. met een inzinking tot beneden 5.40 bij ls/4 M. Van 2—hl/3 M. vervolgens weder een rijzing tot 6.20, doch niet regelmatige, integendeel nu en dan iets weer dalende, bij 4% zelfs tot ca, 5.90. Van 5'/s M. hooger op, steeds dalende cijfers, — onbeduidende afwijkingen niet meegerekend — tot 2.60 pCt. op 8'/4 M.

„Dat verschil in physische en chemische geaardheid van den bodem, van den grootsten invloed is op het alkaloïdgehalte, werd reeds vroeger door eenige analyses aangetoond en dat het op korten afstand zelfs enorm kan influenceeren, blijkt uit 21 verrichte analyses" (de uitkomsten geven verschillen van 5.03—11.05 pCt. kinine).

„De onderzochte boomen staan alle midden op terrassen van 4 Rh. voeten breed, op onderling gelijken afstand, terwijl •onder- en bovengrond resp. van dezelfde geaardheid zyn".

„Bij den aanleg der wegen nu langs de tuinen, kreeg voornamelijk het hoogst gelegen terras de geheele humuslaag en fraaien bovengrond van het terreingedeelte, dat hiertoe genivelleerd moest worden, en kwamen dus bij het planten de boomen op het eerste terras in de beste conditiën; van daar dan ook hun veel hooger gehalte in vergelijk met de boomen van denzelfden leeftijd op de lagere terrassen voorkomende".

„En om nu te kunnen nagaan, of in het laag alkaloïdgehalte — der boomen op de minder rijke tuindeelen — door een zware bemesting met veel stikstofhoudenden mest geen verbetering ware te brengen, werden deze soort boomen, nadat er eerst nog een controle-analyse van de basten was genomen, elk met een flinke hoeveelheid stalmest bemest. In een volgend verslag zullen de hiermede verkregen resultaten worden medegedeeld".

„Te meer moeten deze bemestingsproeven niet te spoedig afgesloten en bovendien in tal van tuinen herhaald worden omdat, zooals uit de abnormale resultaten van een 20-tal analyses blijkt, er van invloed van stalmest op het gehalte van Ledgerbast zelfs na 18 maanden nog geen sprake is, terwijl, wanneer men hiermede vergelijkt de analyses opgegeven onder de Nos. 151 — 170 van hybriden-enten, bij deze in hetzelfde tijdsverloop wel degelijk vooruitgang is waar te nemen, en zelfs van 1 — 2 pCt. zwavelzure kinine".

„De ook in een volgend verslag te vermelden resultaten der proeven, waarop de analyses 141 —181 betrekking hebben, n.1. van tuinen waar eenige strooken wel, andere niet bemest werden, zullen moeten uitwijzen wat de oorzaak dier tot heden onverklaarbare feiten wezen kan. Behalve met uit-

Sluiten