Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

sluitend paarden- en koemest, zullen er ook eerstdaags proeven genomen worden mpt kunstmeststoffen"

„Rapporteur werd hiertoe in staat gesteld door kostelooze verstrekking ter beproeving op de Gouvernements kina-onder-

nemln?, : J,000 kil° PhosPhaatmeel, 800 kilo bloedmeel en 800 kilo chloorkalium. De resultaten kunnen dus eerst

i oor ^ ?n gepubliceerdi. evenals die waarop de analyses ,, j slaan, n.1. bemesting met zwavelzure ammonia enz welke door den administrateur der onderneming Daradiat werden genomen". J

Er viel dus nog veel waar te nemen, maar de reeds vermelde resultaten wijzen dunkt ons toch ook op leemten. Groei en gehalte zullen wel van meerdere factoren toch afhankelijk z«n. En, ter juiste vergelijking en beoordeeling ware zeker wenschelijk, dat men omtrent den aard der gronden iets meer wist dan bekend werd. Grond-analyses mogen een betrekkelijke waarde hebben, mogelijk blijft, dat ze tot goede gidsen dienen . 5

Toegegeven, dat er reeds overlading van werkzaamheden was, daar de beheerder der onderneming er jarenlang alleen voor stond. Maar hier veroorlove men mij de opmerking dat hij zich op rationeele wijze van een tijdroovend deel dier werkzaamheden had kunnen en moeten ontlasten, ten spijt van wat, ter zake, als slot van verslag 1897 hier nog zal worden aangeteekend.

»Blijkens een vijftiental analyses bedroeg de toename van het gehalte in met opzet zeer oppervlakkig bewerkte tuinen - alleen gebabad - in een jaar tijds 0,9 pCt., terwijl dit cyfer daarentegen bij behoorlijke grondbewerking bijna od een verdubbeling, 1,6 pCt. kinine wees. Ja zelfs leeren een viertal analyses, dat er reeds verschil in gehalte valt waar te nemen al naar de meer of minder diepe bewerking al of niet gepaard met eenvoudige groene bemesting. Dat de bodem dus wel degelijk dankbaar is voor elke meerdere bewerking wijzen zoowel de productie- als gehalte-cijfers aan".

Niemand heeft aan deze stelling ooit getwijfeld, maar toch schijnt het ons, dat het maken van vergelijkingen voorzichtig en in den regel met veel voorbehoud dient te geschieden omdat er zoo vele invloeden op groei en gehalte zullen kunnen werken.

„Een twintigtal analyses werden verricht ten einde na te gaan of door het aanhoudend wegnemen der bladmassa, de kinaboom al of niet in gehalte vermindert en, voor zoover de proeyen tot nu aanwijzen, zijn de verschillen in gehalte vru gering, niettegenstaande de boomen reeds zesmaal totaal van hun bladmassa beroofd werden".

Sluiten