Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kinine plaats heeft; een graphische voorstelling geeft hiervan een duidelijk overzicht: tot het vierde jaar gestadige stijging, tot het negende dan geleidelijke vermindering".

„Uit de resultaten van 75 analyses kon blijken, dat een bemesting met stal- en compost-mest op het kinine-gehalte, zoowel van Ledgers als hybriden, in de meeste gevallen gunstig werkt". (Eerst staat op het kinine-, verder op het alkaloïd-gehalte).

„Men dient hierbij echter niet uit het oog te verliezen, dat eerst uit een veel grooter aantal analyses zekere cijfers omtrent het zoo moeielijk bemestingsvraagstuk verkregen kunnen worden en dienen de opgaven hieromtrent dus slechts als voorloopige aangemerkt te worden. Zoo is o. a. nog een onopgelost verschijnsel, waarom na bemesting het kininegehalte soms constant blijft en in andere gevallen, onder totaal gelijke omstandigheden, een enorme toename vertoont". (Wjj bljjven hier, als by vele andere gevallen, de vermelding der cjjfers schuldig, omdat ze te veel ruimte zouden vorderen en er toch gerekend mag worden op de juiste gevolgtrekkingen van den onderzoeker en waarnemer).

„Ook is het nog niet gelukt om, door bemesting, het gehalte te verhoogen in den bast van enten, die om welke oorzaken ook, bij den moederboom, waarvan ze genomen werden, ten achter bleven. Wijze van bemesting, soort van mest, oude of nieuwe mest enz., enz., constitutie van den grond, weersgesteldheid, zullen wel hierop van invloed zijn".

„Dat na een 2 a 3-tal jaren, als de boomen niet weer opnieuw bemest worden, deze weder langzamerhand in alkaloïd achteruitgaan, blijkt uit een tal van opgegeven analytische uitkomsten." (2 a 3 jaren hooger 'leeftijd, kunnen ook tot achteruitgang leiden en mag daarop bij de gevolgtrekking, dunkt ons, wel gewezen of gelet worden).

„Omtrent de proeven met kunstmest werd reeds in 't vorig verslag gehandeld. Vóór de bemesting werden 66 bast-analyses verricht. Over een jaar kunnen de uitkomsten der bemesting medegedeeld worden. Van de particuliere onderneming Daradjat, met hare bizondere grond-formatie, kunnen echter reeds eenige cijfers van dergelijke bemesting worden opgegeven (een 49-tal analyses van No. 25 — 30 — 23 en 233. gaven van 5.02 — 9.53 pCt. zwavelzure kinine) doch op deze gronden gaf stal- en compost-mest de beste resultaten, terwijl by gebruikmaking van zwavelzure ammonia zelfs achteruitgang in gehalte viel te constateeren".

Er kan hieraan toegevoegd worden, dat die plantsoenen op rijper leeftijd die betrekkelijk hoóge cijfers niet meer haalden en dat de moederboomen veel aanzienlijker gehalte

Sluiten