Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de dieren toch is de werkelijke behoefte bekend, terwijl bij de planten het voorloopig voor te stellen ontnemen van voedingsstoffen uit den grond en hare werkelijke behoefte, niet maar zoo eenvoudig weg hetzelfde is, om welke reden de vervaardiger dezer tabellen dan ook altijd zich verzet heeft tegen de benaming van zulke tabellen, als practische bemestingstabellen".

Deze verklaringen verdienen wel in het oog gehouden te worden bij bemestingsproeven en uit de resultaten gewaagde gevolgtrekkingen. De praktijk blijft het leerzaamst en dat boengkil — ook aardnotenkoeken, d. w. z. het residu der geperste zaden van Arachis-soorten — een in vele gevallen uitnemend bemestingsmiddel mag heeten, leerde de suikerrietteelt sinds tientallen jaren. Mocht met een machtigen invloed op den groei, bij de kina ook een verrijking van het kininegehalte verzekerd zijn, het zou voor de kinacultuur een der meest te waardeeren ervaringen mogen heeten.

„Ter bemesting werd een hoeveelheid van 2y2 KG. per boom gebruikt en binnen den korten tijd van zes maanden was niet alleen de gele tint der plantsoenen totaal verdwenen en had deze plaats gemaakt voor een intens groene, maar de boomen hadden zooveel blad gemaakt, dat uitdunning noodzakelijk werd en was bij een drietal proef-objecten het kinine-gehalte in den bast reeds met 0.86—0.96 en0.82pCt. toegenomen. Een ander object, met vijf kilo per boom, toonde over hetzelfde tijdsverloop slechts een toename in zwavelzure kinine aan van 0.60".

Rapporteur zegt dan, en met recht, dat de proeven zich nog in het aanvangsstadium bevinden en definitieve conclusiën voorbarig zouden zijn en specificeert daarna de kosten dier bemestingen en de ter zake voorgenomen maatregelen, die we hier zonder schade kunnen laten rusten.

„Een reeks van analyses, dienende ter waarneming van den invloed van meer of minder grondbewerking op het alkaloïd-gehalte, toonde ook nu weder aan, dat in een jaar tijds het gehalte van het product bij intensief bewerkte tuinen — patjoelen met toepassing van groene bemesting — met 2 è, 21/s pCt., bij oppervlakkig bewerkte — mapas — met 0,7 a 1 pCt. en bij onbewerkte — babad — slechts met 0.5 pCt. was toegenomen in vergelijk met de resultaten van een jaar te voren".

„Omtrent de kwestie van al- of niet toename van gehalte met den leeftijd geven 78 analyses licht en zijn de uitkomsten graphisch voorgesteld".

Uit deze voorstelling zou blijken, dat de toeneming plaats

Sluiten