Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Deze afname is evenwel niet even groot by alle individuen; bij die welke onderdrukt staan en de bladvorming dus niet zóó welig is als by die, waarbij lucht en licht meer toetreding hebben, is de vermindering geringer dan by de laatsten".

„Bij boomen, even onder de kruin geringd, dus waar geen sprake van bladvorming kon zijn, omdat de kruin geheel afstierf, bleef het kinine-gehalte van den bast öf nagenoeg gelijk, d. w. z. bedroeg dit vóór het ringen 9,10 pCt., dan vond men na 12 en 18 maanden resp. 9,80 en 9,50; (zelfs zulke verschillen zijn menigmaal niet van beteekenis geacht) dan wel nam dit toe, zoodat 7,40 gestegen bleek te zyn tot 7,76 en 8,51 pCt., na 12 en 18 maanden".

„Ook by wegneming der geheele kruin bleek, nadat de boom zes maanden aan zichzelven was overgelaten, dat het gehalte was achteruitgegaan; terwijl vóór dien, toen de uitloopers aan den stam geregeld werden weggenomen, het gehalte was toegenomen".

„Evenmin als vroeger (en om gelijke reden) kon ook nu met eenige zekerheid geconstateerd worden, welken invloed het ontbladeren op het gehalte van den wortelbast uitoefent".

„Bepalingen van zetmeel, extractief'stoffen enz. enz. welke ter beantwoording van het vraagstuk der localisatie van het alkaloïd volgens sommigen zoo onontbeerlijk zijn, konden in het verslagjaar nog niet verricht worden, wjjl het laboratorium te Lembang zich hiertoe niet voldoende eigent. Zoodra echter de bouw en inrichting van het nieuwe laboratorium te Tjinjiroean is voleindigd — medio 1902 wordt hiermede aangevangen — is dit een kwestie, welke ter oplossing het eerst op de agenda staat".

„Een ervaren kinaplanter schreef: De resultaten van het ontbladeren der boomen zijn hoogst interessant. De praktijk toonde hier dat Ledger-zaailingen, afkomstig van 't mengsel Rioenggoenoeng-zaad, die ik verleden jaar oogstte omdat ze zoodanig waren vernield door Helopeltis, dat ze op 't sterven stonden, en een paar jaren achtereen nagenoeg bladerloos waren, ruim 10 pCt. zwavelzure kinine hielden; had de kinine-vorming dus in de bladeren moeten plaats vinden, hadden de resultaten heel anders moeten zijn. Veel boomen — Ledgers — die lang en aanhoudend door Helopeltis zijn aangetast geweest, geven bijna als regel zeer dikken bast".

„Terwjjl een ander mij nog meedeelde, dat hij had opgemerkt, dat Ledgeriana-zaailingen van Moederboomen-zaad, lang door Helopeltis aangetast, een hooger kinine-gehalte in den bast aantoonden dan Ledgers van mengsel Rioenggoenoeng".

Sluiten