Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Twee analyses zijn van basten van enten, staande op de onderneming Tjikembang en wel die inhoudende 7 pCt. kininesulphaat op de Noordelijke en die inhoudende 8,45 pCt. op de Zuidelijke helling van denzelfden bergrug. Grond-analyses zullen dienen uit te maken of dit enorm verschil in gehalte te wijten is aan verschillende geaardheid van den bodem, dan wel aan de op de Noordelijke helling heerschende winden. De op de Noordelijke helling gelegen plantsoenen staan ook veel schraler dan die op de Zuidelyke".

Er zyn dus nadere toelichtingen voor de verschil-verklaring noodig, maar het medegedeelde beveelt wel aan, dat men ook eens — en meer en liever zelfs — een vergelijking treffe tusschen Oostelijke en Westelijke hellingen.

„Voortgezet werden ook de proeven omtrent de beste wijze van drogen van bast en bleven de resultaten er even als vroeger op wijzen, dat vóórdroging in de zon noodzakelijk is om daarna niet hooger dan ± 70° C. of 160° F. in de Sirocco te gaan. Zoo hield bast in de lucht gedroogd 6,79 pCt. — voor alle zekerheid werden dubbele analyses verricht — terwijl dezelfde bast gedurende 21 uren direct bij 100° C. gedroogd, slechts 4,12 pCt. inhield, dus 2,67 pCt. in kinine-gehalte was achteruitgegaan".

Toetsen we deze treffende uitkomsten aan de vele, in vorige jaren bericht, dan kost het ons moeite niet aan een of ander abuis te denken.

„Werd de bast echter eerst 3 X 24 uren in de lucht gedroogd — doch nog niet luchtdroog — en daarna 3X8 uren bij 100° C., dan was deze achteruitgang minder sterk, n.1. van 8,30 in de lucht gedroogd, tot 7,55 eerst in de lucht en daarna bij 100° C., een teruggang dus van 0,75".

„Ook de dikte van den bast is een invloedrijke faktor; want dunne bast verliest bij droging op 100° C. meer in gehalte dan dikke, omdat deze minder snel droogt".

Langzame droging zou dan aanbeveling verdienen, maar het wil mij, na de menigvuldige onderzoekingen nog niet recht duidelijk schijnen hoe en wat men nu het liefst te doen, of te laten, heeft om eenig verlies door droging te voorkomen. Lotsy constateerde belangrijke omzettingen door de in kinabast aanwezige oxydeerende fermenten en P. van der Wielen deed hetzelfde in Nederlandsche plantjes.

Sluiten