Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Door die methode kon in een half milligram Ledgerbast van het ondervolgend gehalte, zeer fraai de kinine worden aangetoond."

Kinine. Clnchonldine. aJ^Utoïd. Totaal

a. 5,31 pCt. 0,60 pCt. 1,35 pCt. 7,26 pCt. b• 4'62 » 0,68 „ 4,58 „ 9,88 „

„Het onderzoek verder voortzettende op Succirubra- of pharmaceutischen bast, bleek het, dat dit minder eenvoudig was en het zelfs noodig scheen een wyziging in de methode te brengen. De oorzaak hiervan ligt, zooals bij nader onderzoek bleek, in de eigenschap dezer basten van veel nevenalkaloïden te bezitten, welke de herapathitreactie beletten."

„Door de noodige verbeteringen (ook op te nemen in de hiervoren toegezegde bijlage) gelukte het mij, na veel oefening, uit een milligram der ondervolgende Suceirubrabasten de kinine als oxalaat af te scheiden, waarmede dan de herapathitreactie volkomen gelukte."

Kinine. Clnchonldine. Totaal.

a. 1,95 pCt. 1,10 pCt, 4,94 pCt. 7,99 pCt.

b- ^68 » M6 » 3,48 „ 7,12 „

c. 1,62 „ 0,89 „ 4,05 „ 5,56 „

d. 1,44 „ 2,36 „ 3,02 „ 6,82 „

„In Juli 1905 in Indië teruggekeerd, werd dit onderzoek der verschillende organen van de kinaplant voortgezet en tot heden de navolgende resultaten verkregen. Vooraf echter een enkel woord over den gang der daarbij gevolgde methode."

Men vergeve mij als ik de daaraan gewijde bladzijden hier schuldig blijf, niet omdat ze niet van zeer hoog belang zijn maar omdat we hier nu toch meer direct op resultaten bedacht zijn.

„Het kwam er op aan de beste entractie-methode voorde verschillende plantendeelen op te sporen en vooral om ten slotte zuivere alkaloïden te verkrijgen, aangezien het er bij de toepassing der verschillende reagentia voornamelijk hierop

Sluiten