Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Te Tjinjieroean, 5000 voet b.z. was de gemiddelde hoogte van Ledger-enten op Robusta-onderstam, op nog geen tweejarigen leeftyd 2 a 21/» meter".

„Omtrent het microchemisch onderzoek kan worden aangeteekend, dat in Robusta-zaad, wanneer van 42 gram zaad werd uitgegaan, cinchonine kan worden aangetoond. Nadat het zaad 30 dagen ter kieming had gelegen, doch nog niet was ontkiemd - te Kawah Tj. op 7000 voet b. z. - (deze hoogte is vermoedelijk wel wat hoog genomen) doch alleen wat donkerder van kleur geworden en eenigszins gezwollen was, kon er reeds vorming van een ander alkaloïd, doch \an dezelfde samenstelling, n.1. cinchonidine aangetoond worden. De hoeveelheid cinchonidine neemt echter sterk toe zoodra het zaad begint te ontkiemen, dus na veertig dagen op deze hoogte boven zee".

„Verder kon met zekerheid geconstateerd worden, dat kinine eerder in den wortel dan in den stengel der plantjes aangetroffen wordt".

Zaad, na dertig dagen nog niet ontkiemd! Zou het geen aanbeveling verdienen, voor deze proeven de te kiemenlegging der kinazaden te doen geschieden op de oude beproefde manier, die ook voorheeft, dat men het kiemproces van dag tot dag volgen kan? Niet na dertig maar uiterlijk in veertien dagen heeft de ontkieming op potten in besloten ruimte en onafhankelijk ook van de hoogte b.z. plaats. Een kweekhuis heeft men er niet voor te bouwen; in de laboratoria zal er wel een geschikte plaats voor te vinden zijn.

Met belangstelling zagen wij Van Leersum's microchemische onderzoekingen te gemoet en stellig gelooven we, dat ze ons een goed eind op weg zullen brengen. Met het begin toch is nu begonnen en natuurlijk zal er bij het zaaien gerekend zjjn op de goede kansen, dat er, bij voortduring, van hetzelfde materiaal, bij klimmenden leeftijd, gebruik zal kunnen worden gemaakt tot voortzetting der onderzoekingen, die nu tot ± zeventien maanden ouderdom vorderden. Naar gelang de plantjes ontwikkelen, zal er toch minder gewicht van materiaal v o°r onderzoek gevorderd worden en het microchemisch onderzoeken weder in macrochemisch kunnen overgaan. Dat het microchemisch werken tal van moeilijkheden meebrengt, buitengewone zorgen eischt, is bekend, maar almede dat Vak Leersum's zorgen voor orde en reinheid e. a m. in zijn laboratorium, onder hen die hem konden gadeslaan, spreekwoordelijk werd.

Sluiten